Wraz z początkiem roku 2017 zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W porównaniu do poprzedniej wersji znalazły się w niej całkowicie nowe wymagania, które odnoszą się do Raportu oddziaływania na środowisko, a także Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Dotychczasowy tekst nie przewidywał konkretnych osób odpowiedzialnych za tworzenie kompletnej dokumentacji środowiskowej. Prowadziło to do licznych sytuacji, w których raporty odbiegały dalece od wymaganego wzoru, ponieważ sporządzające je osoby nie posiadały wystarczającego doświadczenia oraz wiedzy. Nowelizacja Ustawy ma na celu naprawić zaistniałe uchybienia.

Jednym z ważniejszych elementów jest pojawienie się art. 74a Ustawy. Wymienia on m.in. niezbędne wykształcenie, a także doświadczenie, które muszą posiadać osoby sporządzające pełną dokumentację środowiskową. W ostatecznym rozrachunku autorem wspomnianych dokumentów (lub kierownikiem zespołu, w przypadku, kiedy dokumentacja tworzona jest w zespole) może być osoba o wykształceniu i doświadczeniu, które zostało szczegółowo opisane w kolejnych punktach.

  • Wymagane wykształcenie

Autor dokumentacji środowiskowej musi posiadać wykształcenie wyższe, co oznacza, że musi ukończyć studia pierwszego stopnia lub też drugiego stopnia (włączając w to oczywiście studia jednolite magisterskie). Wymagane obszary specjalizacji:

a) Nauki chemiczne, w skład których wchodzą m.in. biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz technologia chemiczna,

b) Nauki biologiczne, a także nauki o Ziemi, takich jak biologia, ekologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia, ochrona środowiska, geografia, geofizyka, geologia oraz oceanologia),

c) Nauki techniczne, obejmujące biotechnologię, górnictwo i geologię inżynierską, a także inżynierię środowiska,

d) Nauki rolnicze i leśne, z wyróżnieniem następujących kierunków kształcenia: biotechnologia, ogrodnictwo, agronomia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska.

Ów wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

  • Niezbędne doświadczenie

Oprócz wymienionych powyżej wymagań omawiana nowelizacja pozwala również na sporządzanie raportów osobom bez kierunkowego wykształcenia (które posiadają jednak wykształcenie wyższe), jeżeli tylko mogą poszczycić się doświadczeniem w wykonywaniu takich czynności (przynajmniej pięcioletnim). Zamiennie z poprzednim warunkiem występuje wymaganie, by wspomniana osoba była autorem (lub współautorem) przynajmniej pięciu raportów dotyczących oddziaływania na środowisko lub prognoz odnoszących się do takiego oddziaływania przez mające powstać inwestycje.

Osoba taka nie musi przedstawiać żadnych dowodów potwierdzających jej doświadczenie oraz uczestnictwo w projektach środowiskowych. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej), dołączając je do pozostałych dokumentów. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 74a ust. 3 Ustawy.

Powyższe zmiany wydają się racjonalne i powinny znacznie podwyższyć poziom sporządzanych raportów środowiskowych. Powinno to również ułatwić współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, której przedstawiciele nie będą musieli wprowadzać licznych poprawek, co nierzadko ma obecnie miejsce. Wpłynie to z pewnością na usprawnienie całego procesu.

Powyższe wymagania nie odnoszą się do Kart informacyjnych oraz Pozwoleń zintegrowanych.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Kto w obecnym stanie prawnym może opracować Raport oddziaływania na środowisko?

5 / 5 na podstawie 1 głosów