W kwietniu 2017 roku Komisja Europejska, wraz z przedstawicielami państw członkowskich UE, przyjęła konkluzje BAT, dotyczące dużych obiektów spalania energetycznego. Na skutek tej decyzji wprowadzone zostały nowe, dużo bardziej restrykcyjne przepisy związane z funkcjonowaniem elektrociepłowni, elektrowni i innych tego rodzaju instalacji. Czego dotyczą konkluzje BAT? Co warto wiedzieć na ich temat? Zapraszamy do lektury.

Czym są konkluzje BAT?

Mianem konkluzji BAT (z ang. best available techniques) określa się dokument zawierający podsumowanie najlepszych dostępnych technik, możliwych do wykorzystania w danym sektorze przemysłu. W konkluzjach BAT zamieszczane są opisy poszczególnych technik, dane pozwalające na ocenę ich przydatności, poziomy emisji, jakie wiążą się z najlepszymi dostępnymi technikami oraz powiązane z nimi poziomy konsumpcji.

Konkluzje BAT ustalane są na podstawie dokumentów referencyjnych BREF, które z kolei przygotowywane są przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (IPPC). BREF, przygotowywany dla określonych rodzajów działalności, określa aktualnie wykorzystywane techniki, poziomy emisji i konsumpcji oraz techniki, które są uważane na dany moment za najlepsze spośród dostępnych.

Nadrzędnym celem sporządzania i wprowadzania w życie konkluzji BAT jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko (lub jego poszczególne elementy), poprzez stosowanie najlepszych możliwych technik i instalacji o jak najmniejszym stopniu emisji substancji szkodliwych.

Konkluzje BAT a pozwolenia zintegrowane

Konkluzje BAT przyjęte w kwietniu 2017 roku odnoszą się przede wszystkim do kwestii obiektów i instalacji spalających paliwa (elektrownie, elektrociepłownie, etc.) – o mocy równiej lub większej 50 MWth. To właśnie na podstawie przyjętych konkluzji ustalane będą warunki, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na instalacje spalania – dotyczy to zarówno instalacji już istniejących, jak i obiektów, które dopiero będą ubiegać się o pozwolenie zintegrowane na określone instalacje.

W przypadku instalacji już istniejących, organ administracyjny, który wydał pozwolenie zintegrowane, zobowiązany jest do dokonania analizy jego warunków pod kątem ustaleń zawartych w konkluzjach BAT w ciągu 6 miesięcy od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli organ ustali, że warunki pozwolenia nie spełniają wymogów konkluzji BAT, będzie on zobowiązany do wezwania podmiotu prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W wezwaniu powinien zostać jasno określony zakres, w którym pozwolenie wymaga zmiany. Jeżeli podmiot, pomimo wezwania, nie wystąpi ze stosownym wnioskiem o zmianę pozwolenia, może ono zostać ograniczone lub całkowicie unieważnione. Więcej na temat zmiany pozwolenia zintegrowanego można przeczytać w artykule pozwolenie zintegrowane.

Ocena nowych instalacji, przeprowadzana przez organ wydający pozwolenie zintegrowane, będzie musiała uwzględniać wymagania, które wynikają z przyjętej konkluzji BAT – w szczególności w zakresie wielkości emisji szkodliwych substancji.

Konkluzje BAT – wyjątki

W szczególnych przypadkach europejskie prawo dopuszcza możliwość odstąpienia od maksymalnej wielkości emisji określonej w konkluzjach BAT. Wyjątki tego typu dopuszczane są w sytuacjach, gdy działanie na rzecz osiągnięcia granicznych wielkości emisyjnych wymaga poniesienia kosztów (zarówno inwestycyjnych, jak i operacyjnych), których wysokość jest nieproporcjonalna w stosunku do możliwych korzyści dla środowiska, ze względu na:

  • położenie geograficzne obiektu,
  • specyficzne warunki środowiskowe,
  • charakterystykę techniczną danej instalacji.

Konkluzje BAT w Polsce

Wymagania, które wynikają z przyjętych w kwietniu 2017 roku konkluzji BAT, mogą stanowić pewien problem dla polskiego sektora energetycznego. Większość elektrowni w Polsce przekracza maksymalną wielkość emisji, w związku z czym konieczna będzie ich modernizacja lub wystąpienie o odstępstwo od przyjętych wytycznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego aby uzyskać więcej informacji.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Nowe konkluzje BAT w sprawie dużych obiektów spalania energetycznego

5 / 5 na podstawie 2 głosów