Korzystanie z instalacji przemysłowych, które mogą przyczyniać się do znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska w całościowym ujęciu, wymagają uzyskania stosownego pozwolenia zintegrowanego. Problemem, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę, jest fakt, iż pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieokreślony (bezterminowo).

Oczywistym jest, iż w okresie jego obowiązywania konieczne będzie dokonanie zmian w instalacji przemysłowej spowodowane np. względami technicznymi, procesowymi, postępu i rozwoju nowych technologii, ekonomicznymi – pozwolenie zintegrowane przestaje być w takiej sytuacji spójne z aktualną sytuacją na zakładzie. Jakie kroki należy podjąć w takim wypadku?

Pozwolenia zintegrowane – podstawy prawne

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa polskiego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150, z późniejszymi zmianami). Zastąpiły one obowiązujące wcześniej pozwolenia częściowe i objęły swoim zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko, które były przez nie określane. Pozwolenia zintegrowane mogą być uznawane za szczególny rodzaj licencji na prowadzenie działalności przemysłowej, niezbędnej dla korzystania z instalacji zanieczyszczających środowisko (lub jego elementy).

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w świetle prawa

Jak wspomniano wcześniej, decyzje w sprawie pozwoleń zintegrowanych wydawane są na tak długi czas, że w trakcie ich obowiązywania może dochodzić do istotnych zmian w instalacjach przemysłowych (na przykład w związku z wprowadzanymi innowacjami technologicznymi). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji pozwolenie przestaje być zgodne ze stanem faktycznym instalacji i wymaga zmiany/aktualizacji. Co ważne, o zmianę decyzji, zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, wystąpić powinna strona, na rzecz której zostało wydane pozwolenie zintegrowane. Organ administracyjny nie może samodzielnie wszcząć postępowania mającego na celu zmianę decyzji, o ile konieczność taka nie wynika ze szczególnych przepisów.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego – Prawo ochrony środowiska

Konieczność wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypadku zmiany instalacji przemysłowych regulowana jest przez art. 214 Prawa ochrony środowiska:

  1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.
  2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiązać prowadzącego instalację, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia.

Z przytoczonego przepisu wynika, że strona, która korzysta z instalacji przemysłowej, objętej pozwoleniem zintegrowanym, w przypadku zamiaru dokonania zmiany instalacji, zobligowana jest zgłosić ten fakt do organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji. Jak wynika z punktu 2, organ administracji może uznać, według własnego uznania, za konieczne uzyskanie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli planowane zmiany instalacji w ocenie urzędników nie będą wymagały zmiany zapisów pozwolenia, nie będzie potrzebne podejmowanie kroków formalnych.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego – wątpliwości

Niestety, ustawa nie określa jakie rodzaje zmian instalacji będą wiązały się z koniecznością zmiany pozwolenia zintegrowanego. W myśl przepisów prawa ochrony środowiska, w całości pozostawione to zostało do oceny organów administracyjnych. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że wszelkie zmiany instalacji przemysłowych, które wiążą się np. ze zmianami wielkości emisji, lub istotnie ingerują w proces technologiczny wiążą się z koniecznością zmiany pozwolenia zintegrowanego.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy planowane zmiany nie wpływają na wielkość emisji szkodliwych substancji do środowiska, organ administracyjny, podejmujący decyzję o zobowiązaniu do zmiany pozwolenia zintegrowanego, powinien swoją ocenę precyzyjnie uzasadnić. Uznaniowe rozpatrywanie wniosków nie zwalnia bowiem organów administracyjnych z obowiązku faktycznego określenia, jakie względy przemawiają za przyjętym orzeczeniem. W przeciwnym razie, jeżeli standardy te nie zostały zachowane, decyzja organu administracyjnego może zostać unieważniona ze względu na naruszenie zasad wydawania decyzji uznaniowych.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Zmiany w instalacji eksploatowanej na podstawie pozwolenia zintegrowanego – co warto wiedzieć?

5 / 5 na podstawie 2 głosów