1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której istotnym elementem jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W związku z powyższym od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Należy pamiętać, że do CEEB obowiązkowo zgłasza się każdego rodzaju źródła ciepła. Zarówno kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową, czy kominek gazowy, jak i pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe. Przepisy dotyczące CEEB zakładają, że w ewidencji gromadzone będą dane dotyczące m.in. źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, które nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska – p.o.ś. System teleinformatyczny obsługujący CEEB gromadzić ma również informacje dotyczące kontroli przeprowadzanych na mocy art. 379 p.o.ś, w tym aktów prawa lokalnego wydanych na mocy art. 96 tej ustawy, przy okazji których prowadzona będzie inwentaryzacja źródeł ciepła i spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Na podstawie art. 27d niniejszej ustawy: „Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: (…) Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu”

W odniesieniu do powyższego, na początku lipca, po uruchomieniu i wdrożeniu w pełni funkcjonalnego systemu CEEB oraz opublikowaniu wzoru deklaracji przedstawimy naszym Klientom procedurę postępowania, która pozwoli zachować zgodność prawną w niniejszym aspekcie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani stałą współpracą i opieką Państwa firmy/zakładu w zakresie ochrony środowiska zapraszamy do kontaktu.

 

Oceń artykuł

WAŻNE INFORMACJE - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

4 / 5 na podstawie 1 głosów