Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest coraz bardziej opłacalna z punktu widzenia inwestorów. Z roku na rok koszty założenia instalacji maleją, przy jednoczesnym wzroście wydajności paneli. Inwestorzy mogą też liczyć na wsparcie finansowe czy atrakcyjne warunki kredytowania. Trzeba jednak mieć świadomość, że budowa elektrowni solarnej wiąże się z obowiązkiem dopełnienia licznych formalnościami, a jedną z nich jest konieczność sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Co to za dokument i jak go opracować? Zapraszamy do lektury!

Karta informacyjna przedsięwzięcia: elektrownia fotowoltaiczna – czy to konieczne?

Elektrownia słoneczna wymaga instalacji niezbędnej infrastruktury – oprócz paneli fotowoltaicznych (liczonych często w tysiącach) potrzebne są jeszcze inwertery, elementy konstrukcyjne, przyłącza. W zależności od skali przedsięwzięcia taka farma będzie generować określoną ilość prądu, który można też magazynować czy odprowadzać do sieci energetycznej. Jest to więc zabudowa przemysłowa, która została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U. 2019 poz. 1839).

W przypadku planowanej powierzchni przekształconej w wyniku realizacji farmy fotowoltaicznej powyżej 10.000 m2 lub 5.000 m2 (w przypadku lokalizacji instalacji na obszarach chronionych na mocy Ustawy o ochronie przyrody np. NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu i in.) konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tzw. decyzji środowiskowej. Jest to przedsięwzięcie z tzw. I listy w związku z powyższym procedurę administracyjną należy rozpocząć przedłożeniem do Organu Karty informacyjnej przedsięwzięcia (najlepiej o standardzie Raportu oddziaływania na środowisko).

Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla tego typu inwestycji reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna jest dokumentem, w którym należy umieścić wszystkie kluczowe informacje o planowanej inwestycji. Analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia, opiniujący inwestycję mogą podjąć decyzję, czy uzasadnione będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, czy też nie jest to konieczne. Jeśli planowana inwestycja zostanie uznana za znacząco oddziałującą na środowisko, lub dokumentacja będzie sporządzona w sposób niepełny trzeba będzie przygotować jeszcze raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wszystkie tego rodzaju dokumenty sporządza się wyłącznie dla planowanej inwestycji (instalacji), a nie ogólnie – dla podmiotu gospodarczego.

Kiedy należy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia: farma fotowoltaiczna?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować już w początkowej fazie inwestycji – na etapie projektowania i planowania. Dokument ten będzie niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Kartę należy załączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji administracyjnej. Całość (razem z wnioskiem i innymi potrzebnymi dokumentami) należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (do wójta, burmistrza lub prezydenta).

Jak powinna wyglądać poprawna karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia nie jest zwykłą „formalnością”. Dokument ten należy sporządzić rzetelnie, jasno i czytelnie, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych informacji. Można opracować go we własnym zakresie, jednak należy wtedy mieć świadomość, że każda nieścisłość czy nieprawidłowość może skutkować przedłużeniem się całego procesu. W najlepszym wypadku składający wniosek zostanie wezwany do uzupełnienia informacji czy złożenia wyjaśnień. W najgorszym – cały proces zakończy się niepowodzeniem, a inwestor znów znajdzie się w punkcie wyjścia.

Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia to nasza specjalność! W Eko-Projekt wyręczamy naszych Klientów na drodze do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń administracyjnych. Każdego miesiąca do naszego „portfolio” dołącza kilka kolejnych zakończonych pełnym powodzeniem procesów – zapraszamy!  

Jakie informacje musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

Fotowoltaika jest branżą skomplikowaną, dlatego tak ważne jest, by przed przystąpieniem do sporządzania karty informacyjnej zgromadzić wszystkie niezbędne informacje. Zwłaszcza z zakresu wykorzystywanych w elektrowni PV technologii oraz ich wpływu (i sposobów jego redukcji) na środowisko naturalne. Jakie konkretnie informacje muszą znaleźć się w tym dokumencie?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (fotowoltaika) – informacje podstawowe:

 • rodzaj działalności (zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów),
 • dokładna lokalizacja farmy PV (opis terenu pod inwestycję i sąsiadujących zabudowań, zajmowana powierzchnia, wykaz roślinności usuwanej pod budowę instalacji),
 • szczegółowy plan zagospodarowania terenu inwestycji (rozmieszczenie paneli, GPO, GPZ, transformatora, przebieg linii przyłączeniowej)
 • dokładna powierzchnia farmy fotowoltaicznej i wszystkich jej elementów technicznych (wymiary działki oraz całej instalacji PV),
 • informacje o wykorzystywanej infrastrukturze energetycznej,
 • zakres przedsięwzięcia (skala prac, ilość wykorzystanych surowców),
 • wykaz i opis wykorzystywanych w elektrowni PV technologii,
 • potwierdzenie zgodności lokalizacji elektrowni słonecznej z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • skala oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi w zakresie emisji (spalin, substancji, hałasu itp.).

Karta informacyjna przedsięwzięcia (fotowoltaika) – informacje o oddziaływaniu na środowisko:

 • skala zużycia surowców – szacowana ilość materiałów, energii, paliw czy wody, które zostaną zużyte zarówno do budowy elektrowni słonecznej, jak i będą potrzebne do bieżącej działalności instalacji fotowoltaicznej,
 • prognozowane zużycie energii oraz ilość (i rodzaj) substancji wprowadzanych do środowiska oraz opis sposobów ich utylizacji (dotyczy to m.in. ścieków, odpadów, odprowadzania wód opadowych, substancji wprowadzanych do powietrza, źródeł i skali hałasu, uciążliwości dla okolicznych mieszkańców),
 • działania i rozwiązania, które zostaną wykorzystane w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne; ich skuteczność musi być wysoka – inwestycja nie może pogorszyć standardu środowiska zarówno na jej terenie, jak i na całym obszarze oddziaływania elektrowni,
 • kilka wariantów przedsięwzięcia – w karcie informacyjnej należy opracować także rozwiązania alternatywne dla planowanych (ze względu na lokalizację oraz wykorzystywane technologie); opisywany wariant alternatywny nie może być pozorny czy zerowy (odstąpienie od realizacji), a spośród propozycji zostanie wybrana ta, której oddziaływanie na środowisko będzie najmniejsze,
 • możliwość oddziaływania inwestycji na środowisko poza granicami kraju – dotyczy inwestycji transgranicznych,
 • obszary chronione w zasięgu oddziaływania inwestycji – spis terenów objętych ochroną, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji lub w zasięgu jej oddziaływania (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne),
 • opis realizowanych w pobliżu inwestycji – zwłaszcza jeśli są to inne elektrownie słoneczne lub działalność, która mogłaby doprowadzić do kumulacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • ryzyko awarii lub katastrofy naturalnej – bezwzględnie, jeśli planowana inwestycja zostanie zakwalifikowana jako przedsięwzięcie o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej.

FAQ:

1. Czy dla farmy fotowoltaicznej konieczna jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Farma fotowoltaiczna jest instalacją, którą zalicza się do zabudowy przemysłowej, uwzględnionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która wymaga opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dla tego typu inwestycji karta informacyjna przedsięwzięcia jest obowiązkowa. 

2. Kiedy i gdzie należy złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (farma fotowoltaiczna)?

Ten dokument należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i złożyć w urzędzie gminy bądź miasta.

3. Co należy uwzględnić w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (elektrownia fotowoltaiczna)?

W KIP muszą znaleźć się m.in. podstawowe informacje o inwestycji (rodzaj, skala, lokalizacja, wielkość, opis technologii), jej oddziaływaniu na środowisko (np. źródła i skala hałasu, emisja substancji do powietrza), rozwiązaniach minimalizujących wpływ na środowisko czy o wariantach przedsięwzięcia. 

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla elektrowni fotowoltaicznej PV

3.7 / 5 na podstawie 3 głosów