Bez zaprojektowanej pod konkretne wymogi i specyfikę działalności firmy produkcyjnej, hali magazynowej większość działalności z naprawdę różnych sektorów gospodarki nie byłaby możliwa! Budowa nowoczesnego magazynu wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych wymogów i formalności prawnych z zakresu ochrony środowiska. Przede wszystkim trzeba uzyskać stosowną decyzję administracyjną, do czego potrzebna będzie tzw. karta informacyjna przedsięwzięcia, jeśli jest to inwestycja kwalifikowana jako potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko. Co to za dokument i jak go przygotować? Wyjaśniamy!

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)?

Jest to dokument, w którym należy przedstawić wszystkie najważniejsze informacje na temat planowanego przedsięwzięcia. To właśnie na podstawie karty informacyjnej organ opiniujący inwestycję podejmie decyzję o konieczności lub zaniechaniu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Konkretne rodzaje hal magazynowych, które objęte są obowiązkiem uzyskania tzw. decyzji środowiskowej (do której potrzebna jest karta informacyjna) ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Głównym kryterium (progiem), po przekroczeniu którego musimy starać się o otrzymanie decyzji środowiskowej jest powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia powyżej 10.000 m2 (5000 m2 na obszarach chronionych) oraz powierzchnia parkingów powyżej 5000 m2 (2000 m2 na obszarach chronionych).

Warto zaznaczyć, że KIP na inwestycję magazynową, logistyczną sporządza się dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku działalności, które będą znacząco oddziaływać na środowisko, np. ze względu na charakter produkcji towarzyszącej magazynowi, konieczne będzie przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Oba dokumenty przypisuje się konkretnej inwestycji, nie zaś ogólnie – podmiotowi gospodarczemu.

Kiedy potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia potrzebna jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Należy złożyć ją we właściwym urzędzie miasta lub gminy jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji (kierując całość do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Dokument ten musi zostać sporządzony w sposób jasny i czytelny.

Czy można samodzielnie sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Oczywiście, lecz trzeba dysponować odpowiednią wiedzą i włożyć sporo wysiłku w zrozumienie skomplikowanych prawnych regulacji! Być może nie obędzie się też bez ponownej wizyty w urzędzie w celu uzupełnienia informacji. Jeśli dokument zostanie sporządzony nieprawidłowo, cały proces może zakończyć się niepowodzeniem, co należy od razu wziąć pod uwagę.

Zdecydowanie warto powierzyć dopełnienie wszelkich formalności fachowcom. W Eko-Projekt specjalizujemy się w przygotowywaniu kart informacyjnych i reprezentujemy naszych Klientów w całym procesie uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Zapraszamy do kontaktu!

Co musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

W rzetelnie opracowanym dokumencie muszą znaleźć się najważniejsze informacje o skali przedsięwzięcia i jego dokładnej lokalizacji oraz powierzchni, jaką obejmie. Trzeba także nawiązać do wszelkich planów inwestycyjnych oraz technologii, które będą wykorzystywane. I wreszcie – określić potencjalny wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz wskazać środki i rozwiązania, które będą mogły go minimalizować.

Podstawowe informacje o inwestycji w KIP:

 • rodzaj działalności (określony zgodnie z ww. Rozporządzeniem),
 • lokalizacja (dokładny opis miejsca i jego okolicy oraz sąsiedniej zabudowy m.in. zabudowa mieszkaniowa, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, tereny turystyczne),
 • zajmowana powierzchnia (wymiary działki, obiektu budowlanego),
 • dane na temat wykorzystywanej infrastruktury energetycznej,
 • zestawienie danych o inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • skala przedsięwzięcia (zakres wykonywanych prac, rodzaj i ilość magazynowanych towarów, zużycie wszelkich surowców),
 • wykaz i opis wszelkiej roślinności, która zostanie usunięta pod budowę inwestycji.
 • opis wykorzystywanych technologii,
 • oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie wszystkich emisji np. emisji do powietrza, emisji hałasu, odpadów i ścieków.

Warianty przedsięwzięcia

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy także wskazać wszystkie możliwe rozwiązania alternatywne pod względem lokalizacji czy wykorzystywanej technologii. Trzeba więc opracować i opisać kilka wariantów przedsięwzięcia, spośród których zostanie wybrany ten, który w najmniejszym stopniu będzie oddziaływał na środowisko naturalne. Co ważne i spotykane jako częsty błąd projektantów wariant alternatywny nie może być pozorny oraz nie może być tzw. wariantem zerowym tj. odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia.

Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców

W dokumencie niezbędnym do uzyskania decyzji środowiskowej trzeba także oszacować ilość surowców, która zostanie zużyta zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i już po rozpoczęciu właściwej działalności, dotyczy to m.in. wody, paliw, energii i materiałów.

Rozwiązania chroniące środowisko

Karta informacyjna musi opisywać rodzaj działań i rozwiązania (np. technologie), które zostaną wdrożone w celu minimalizacji negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Należy pamiętać, że rozwiązania te muszą być na tyle skuteczne, by nie pogorszyć standardu jakości środowiska na całym terenie oddziaływania przedsięwzięcia (czyli w zasadzie poza granicami obszaru inwestycji).

Oddziaływanie na środowisko

Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania, w kolejnym kroku należy określić prognozowaną ilość zużycia energii i substancji wprowadzanych do środowiska oraz sposób postępowania z nimi. Dotyczy to zwłaszcza:

 • ilości i rodzaju ścieków oraz sposobów ich odprowadzania,
 • ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich utylizacji,
 • sposobu odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni,
 • ilości i rodzaju substancji emitowanych do powietrza,
 • źródeł hałasu i jego skali,
 • innych elementów, które mogą zanieczyszczać środowisko lub być uciążliwe dla mieszkańców okolicy.

Jeśli nowa inwestycja realizowana jest na terenach transgranicznych (lub w ich pobliżu), to składający wniosek musi uwzględnić w KIP możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne poza granicami kraju.

Przedsięwzięcia realizowane w sąsiedztwie

W dokumencie należy także wskazać i opisać wszystkie inne przedsięwzięcia o zbliżonym charakterze, które realizowane są w najbliższej okolicy bądź na całym obszarze jej oddziaływania. Dotyczy to zwłaszcza innych inwestycji magazynowych, których działalność mogłaby prowadzić do kumulacji negatywnego wpływu środowiskowego.

Informacje o obszarach chronionych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy koniecznie określić lokalizację inwestycji względem terenów objętych ochroną, np. parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych, jeśli znajdują się na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Spis ten należy przygotować w oparciu o Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Informacje o ryzyku wystąpienia katastrofy lub awarii

Jeśli inwestycja zostanie zakwalifikowana jako przedsięwzięcie o dużym (lub zwiększonym) ryzyku poważnej awarii przemysłowej, to taka informacji musi zostać zawarta w dokumencie. Dotyczy to zwłaszcza niebezpieczeństwa wystąpienia poważnych awarii, które mogłyby naruszyć środowisko naturalne lub katastrof – budowlanych czy naturalnych związanych ze zmianami klimatycznymi. Pod uwagę należy wziąć także ewentualne prace rozbiórkowe, które mogłyby negatywnie wpłynąć na okoliczną przyrodę.

FAQ:

1. Po co sporządza się kartę informacyjną przedsiębiorstwa?

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko właściwy organ musi stwierdzić, czy rzeczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opiniujący mogą ocenić skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydać decyzję środowiskową.

2. Kiedy trzeba przedstawić kartę informacyjną przedsiębiorstwa?

Dokument ten należy załączyć do wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, które może potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne (ich wykaz znajduje się m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

3. Co trzeba uwzględnić w karcie informacyjnej przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim czytelne i szczegółowe informacje o rodzaju i skali działalności, lokalizacji i powierzchni, wykorzystywanej technologii, możliwym wpływie na środowisko i rozwiązaniach mających na celu jego minimalizację.

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę magazynu

5 / 5 na podstawie 3 głosów