Planując inwestycję o polegającą na budowie lakierni, trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju i skali działalności, lakiernia może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Nawet jeśli wykorzystywane materiały będą ekologiczne i bezpieczne, nadal w przypadku używaniu w instalacji farb zawierających w swoim składzie lotne związki organiczne (LZO, VOC) na rozpoczęcie działalności takiego zakładu zgodę wyrazić musi odpowiedni organ. Konieczność ta wynika bezpośrednio z przepisów polskiego prawa, a jej zbagatelizowanie naraża inwestora na dodatkowe koszty (m.in. kary pieniężne, wstrzymanie procesu inwestycyjnego na etapie WZ, PnB) a co za tym idzie, niepotrzebny stres i opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.

Dlaczego otwarcie lakierni wymaga decyzji środowiskowej?

Obowiązek ubiegania się o decyzję środowiskową dla lakierni został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (warto zapoznać się z pełną treścią tego dokumentu – Dz. U. 2019, poz. 1839).

W paragrafie 3. tego Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (…)”.

To właśnie ten zapis bezpośrednio odnosi się do działalności lakierniczej. Warto być świadomym tego, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej jeszcze nie wystarczy, by rozpocząć działalność. To dopiero pierwszy etap w procesie uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

Co to jest decyzja środowiskowa?

„Decyzja środowiskowa” to skrócona nazwa pozwolenia na rozpoczęcie działalności, która może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Pełna nazwa to: „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, w skrócie DUŚ. Jest to decyzja administracyjna, którą wydać musi właściwy urząd – burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Rodzaje inwestycji wymagające uzyskania decyzji środowiskowej wymieniono w przytoczonym wyżej Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2019 roku.

Decyzja środowiskowa wydawana jest nie dla podmiotu gospodarczego, a dla konkretnej inwestycji zlokalizowanej na konkretnej działce/działkach ewidencyjnych.

Po co wydaje się decyzję środowiskową?

Decyzja środowiskowa nie jest jedynie pustą formalnością czy uciążliwym obowiązkiem inwestora, bo realizuje kilka ważnych celów. Za pośrednictwem decyzji środowiskowej przedsiębiorca dostaje konkretne wytyczne, które musi spełnić, by zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu jego działalności na środowisko naturalne. Dokument zawiera klarowne, jednoznaczne normy i wymagania, które inwestor musi wdrożyć w zakresie:

 • emisji pyłów i gazów do atmosfery,
 • wycinki  drzew,
 • poboru wód,
 • zrzutu ścieków,
 • emisji hałasu,
 • emisji pól elektromagnetycznych,
 • wpływu na ukształtowanie terenu i krajobrazu,
 • gospodarki odpadami.

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Niestety proces uzyskania decyzji środowiskowej jest rozłożony w czasie i stosunkowo skomplikowany. Pierwszy krok to zgłoszenie formalnego wniosku w urzędzie miasta lub gminy. Przed złożeniem wniosku należy koniecznie sprawdzić, czy lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna ze sporządzonym wcześniej planem zagospodarowania przestrzennego. Każda rozbieżność w tej kwestii może skutkować odmową wydania zgody na realizację inwestycji.

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy obowiązkowo dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu na środowisko (jeśli inwestycja będzie znacząco oddziaływać na środowisko) lub KIP – kartę informacyjną przedsięwzięcia (jeśli inwestycja będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
 • mapę ewidencyjną sporządzoną przez właściwy organ,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub informację o braku ustalonego planu),
 • wypis z rejestru gruntów (nie tylko teren inwestycji, ale też obszar, na który będzie oddziaływać),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej (205 zł),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (opcjonalnie, koszt to 17 zł).

Co jeśli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej nie jest kompletny?

Może zdarzyć się tak, że składający wniosek nie dopełni wszystkich formalności, np. nie dołączy któregoś z wymaganych załączników. Taka sytuacja traktowana jest przez urząd jako „brak formalny”. Wnioskujący zostanie o nim poinformowany i będzie musiał dostarczyć wymagane dokumenty w terminie do 7 dni. W przeciwnym razie sprawa „pozostaje bez rozpoznania” – decyzja środowiskowa nie zostanie wydana, a cały proces trzeba będzie przeprowadzić od początku, uiszczając ponownie wszelkie opłaty administracyjne. Organ rozpatrujący wniosek może też (w trakcie jego analizy) orzec o brakach merytorycznych w dokumentacji. Inwestor zostanie wtedy wezwany do ich uzupełnienia w konkretnym, wyznaczonym przez urząd terminie.

Ile trwa wydanie decyzji środowiskowej?

Urząd zobligowany jest do tego, by decyzję środowiskową wydać „bez zbędnej zwłoki”. W teorii cały proces powinien zakończyć się w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Jednak w praktyce może to potrwać trochę dłużej. Do tego terminu nie wlicza się bowiem opóźnień ze strony wnioskującego inwestora (spowodowanych przez braki formalne i merytoryczne) oraz z przyczyn niezależnych od organu. Jeśli proces rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji miałby się przeciągnąć ponad ustawowe dwa miesiące, wnioskujący zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o nowym terminie na wydanie pozwolenia. W dużym skrócie i uproszczeniu należy założyć na uzyskanie decyzji środowiskowej około 6 miesięcy.

Kto bierze udział w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej?

Organ wydający decyzję środowiskową musi zaopiniować kartę informacyjną przedsięwzięcia u Regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po tym okresie zostaje wydane postanowienie, czy konieczne będzie przeprowadzenie tzw. oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przedłożenie do Organu pełnego Raportu oddziaływania na środowisko. Jeśli nie będzie to wymagane, organ zakończy postępowanie i wydaje inwestorowi decyzję środowiskową. Jeśli sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie konieczne, cała procedura znacznie się wydłuży. Inwestor będzie też musiał jak wspominaliśmy powyżej sporządzić pełny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej może też brać udział społeczeństwo – np. mieszkańcy okolicy oraz organizacje ekologiczne (jeśli działają w ramach statutu przynajmniej od roku). Każdy może wnieść własne opinie i uwagi, a tym samym mieć realny wpływ na ostateczny kształt inwestycji oraz stopień jej oddziaływania na środowisko i życie społeczne (np. nadmierny hałas, zapach). 

Kto może pomóc w przeprowadzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej?  

Proces postępowania o wydanie decyzji środowiskowej często kończy się niepowodzeniem ze względu na niedopatrzenia inwestora, braki formalne czy niewłaściwie sporządzone dokumentacje. W EKO-PROJEKT od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom w przeprowadzaniu skomplikowanych procedur środowiskowych. Realizujemy audyty, sporządzamy raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjne. Pomagamy dostosować inwestycje, by spełniały wymogi i w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko naturalne. Aktywnie prowadzimy całe postępowanie do momentu wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. Z powodzeniem zrealizowaliśmy już przeszło tysiąc postępowań o wydanie decyzji środowiskowych czy pozwoleń zintegrowanych. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ:

1. Czy planujący otwarcie lakierni musi ubiegać się o decyzję środowiskową?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2019 roku, decyzję środowiskową muszą otrzymać wszystkie „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (…)”.

2. Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Odpowiednio wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć w urzędzie miasta bądź gminy. Decyzję środowiskową wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

3. Ile kosztuje i ile trwa wydanie decyzji środowiskowej?

Wydanie decyzji środowiskowej powinno trwać maksymalnie dwa miesiące (może opóźnić się z przyczyn niezależnych od organu lub z powodu braków formalnych). Wnioskujący ponosi koszt czynności administracyjnych, czyli 205 zł.

Oceń artykuł

Decyzja środowiskowa dla lakierni

4.5 / 5 na podstawie 11 głosów