Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które miały działać w Polsce do końca 2020 roku, będą funkcjonować jeszcze sześć kolejnych lat! To dobra wiadomość dla inwestorów, bo działalność w SSE wiąże się z szeregiem korzyści. To z jednej strony dostęp do atrakcyjnych gospodarczo gruntów, a z drugiej pokaźne ulgi – nie trzeba płacić podatku od nieruchomości, a kwota należnego podatku dochodowego może zostać znacznie zmniejszona.

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne i gdzie są zlokalizowane na terenie naszego kraju? Jak rozpocząć prowadzenie działalności SSE? Czy działalność w Strefie Ekonomicznej także wiąże się z koniecznością uzyskania stosownej decyzji środowiskowej bądź pozwolenia zintegrowanego? Sprawdźmy!

Czym są i gdzie są zlokalizowane Specjalne Strefy Ekonomiczne?

SSE, czyli Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniony i niezamieszkały fragment terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady prowadzenia działalności na tym terenie zostały szczegółowo określone w Ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku. Treść dokumentu znaleźć można w Dzienniku Ustaw z 2007 roku, pod numerem 42, na pozycji 274. Warto zapoznać się z jego treścią w całości.

Pierwsza taka Strefa powstała w Polsce już w 1995 roku jako SSE EURO-PARK MIELEC. Obecnie na terenie naszego kraju działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych:

 

 • Kamiennogórska SSEMP
 • Katowicka SSE
 • ostrzyńsko-słubicka SSE
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Legnicka SSE
 • Łódzka SSE
 • SSE Euro-Park Mielec
 • Pomorska SSE
 • Słupska SSE
 • SSE Starachowice
 • Suwalska SSE
 • TSSE Euro-Park Wisłosan
 • Wałbrzyska SS
 • Warmińsko-Mazurska SSE

Łącznie Specjalne Strefy Ekonomiczne zlokalizowane są na terenie wszystkich województw i zajmują obszar około 16 tysięcy hektarów. Zostały stworzone po to, by przyspieszyć w Polsce rozwój gospodarczy – zapewnić nowe miejsca pracy, rozwijać określone, perspektywiczne dziedziny działalności gospodarczej, zwiększyć eksport polskich produktów poza granice państwa.

Dlaczego warto rozpocząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Wyodrębnione Strefy Ekonomiczne oferują inwestorom dobre warunki do rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Z jednej strony można tu liczyć na dostępność odpowiedniego rozmiaru gruntu – już uzbrojonego i wyposażonego w niezbędną infrastrukturę. Z drugiej strony na terenach SSE często są już wybudowane nieruchomości, które można kupić lub wynająć. Są to zarówno duże hale produkcyjne, jak i powierzchnie biurowe, w których zorganizować można prace badawczo-rozwojowe, albo te związane z obsługą klienta. To duże ułatwienie na start, które gwarantuje szybsze i bardziej sprawne rozpoczęcie działalności. Ponadto na terenie SSE można także realizować projekty BTS (build to suit), czyli na przykład wybudować nowy, „szyty na miarę” obiekt, zgodny z wytycznymi i potrzebami inwestora oraz specyfiką jego działalności. To kosztowna inwestycja, dlatego przedsiębiorcy mogą skorzystać w tym wypadku z leasingu.

Ulgi, zwolnienia i pomoc, czyli prowadzenie działalności w SSE

Szybki i wielu przypadkach prosty logistycznie oraz rozłożony w kosztach start do już duże ułatwienie dla inwestora. Oprócz tego rozpoczynający działalność w SSE mogą liczyć na ogólny mniejszy koszt działalności, co wiąże się ze zwolnieniami bądź ulgami podatkowymi.

 • Zmniejszenie podatku dochodowego – inwestorzy zwolnieni są z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności (objętej pozwoleniem) z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy bądź ogólnych kosztów nowej inwestycji. Działa to na podstawie tzw. pomocy publicznej, której skala uzależniona jest od odgórnie określonych warunków pomocy dla danej Strefy oraz od kosztów kwalifikujących do udzielenia pomocy. Jest to od 30% do 50% w zależności od województwa.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przysługuje na podstawie regulacji prawnych odpowiednich artykułów Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie której zwolnienie podatkowe może wprowadzić drogą uchwały właściwa rada gminy.
 • Wsparcie administracyjne (w kwestiach prawnych, organizacyjnych, ale też ułatwienie dostępu do mediów czy pomoc w rekrutacji pracowników).
 • Ułatwione procedury – Zarządcy Specjalnych Stref Ekonomicznych ułatwiają współpracę oraz kontakt z odpowiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.

Jak rozpocząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Rozpoczęcie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia spółki zarządzającej Strefą, która udziela go inwestorowi w imieniu Ministra Gospodarki. Co ważne, takie samo prawo do korzystania z SSE mają inwestorzy zarówno polscy, jak i zagraniczni. Aby uzyskać stosowne pozwolenie, trzeba wskazać przede wszystkim:

 • przedmiot działalności
 • minimalny koszt wydatków inwestycyjnych
 • minimalną liczbę miejsc pracy

Ponadto w przypadku większości różnego typu działalności przemysłowej inwestor będzie musiał jeszcze uzyskać stosowną decyzję środowiskową lub pozwolenie zintegrowane. Obie procedury są wyjątkowo skomplikowane i czasochłonne, dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego konsultanta. Zapraszamy do Eko-Projekt!

Decyzje środowiskowe i pozwolenia zintegrowane w SSE

Niezależnie od terytorium prowadzenia działalności przemysłowej, a więc także na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, inwestor musi określić skalę oddziaływania swojej działalności na środowisko naturalne. Nawet jeśli zanieczyszczenie środowiska z tytułu prowadzonej działalności będzie wyłącznie potencjalne lub niewielkie, inwestor będzie musiał uzyskać stosowne pozwolenie – koniecznie przed rozpoczęciem działalności.

Jak uzyskać decyzję środowiskową?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nazywana potocznie po prostu decyzją środowiskową to wymóg, który reguluje Ustawa udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku. Z jednej strony jest to decyzja umożliwiająca rozpoczęcie działalności, a z drugiej dokument, który określa wytyczne, jakie musi spełnić inwestycja, aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska do minimum. Zgodnie z procedurą inwestor będzie prawdopodobnie musiał sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na wydanie decyzji mają też wpływ konsultacje społeczne. Wniosek razem z wymaganymi załącznikami należy złożyć do odpowiedniego organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Decyzji można się spodziewać zazwyczaj w okresie do 5 - 6 miesięcy.

Kiedy trzeba ubiegać się o pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to z kolei rodzaj licencji, bez której niemożliwie jest prowadzenie wielu działalności przemysłowych (rozpoczęcie produkcji). Nie jest wydawane (jak decyzja środowiskowa) dla całości inwestycji, lecz dla poszczególnych instalacji przemysłowych (budynki, maszyny, urządzenia), które ze względu na skalę lub rodzaj działalności będą powodować zagrożenie dla środowiska (w tym poszczególnych elementów przyrodniczych).

Rodzaje instalacji, które do podjęcia działalności potrzebują uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Są to m.in. instalacje do wytwarzania energii i paliw, produkcji i obróbki metali, związane z przemysłem mineralnym, chemicznym, ubojem zwierząt, obróbką i przetwórstwem produktów spożywczych oraz w gospodarce odpadami.

Nie wiesz, czy powinieneś ubiegać się o decyzję środowiskową lub pozwolenie zintegrowane? Albo już wiesz, że musisz, ale gubisz się w tych wszystkich skomplikowanych przepisach? Skontaktuj się z nami! Razem przeprowadzimy nawet najbardziej skomplikowaną procedurę – z pełnym powodzeniem!

Oceń artykuł

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne i jak rozpocząć w nich działalność?

3.7 / 5 na podstawie 3 głosów