Aby otworzyć ubojnię dla zwierząt, trzeba (w każdym przypadku) spełnić odpowiednie warunki i normy oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez właściwy organ. Rodzaj pozwolenia i wytyczne do uwzględnienia zależą od wielkości i typu ubojni. Inaczej postępuje się w przypadku niewielkich ubojni rolniczych, które są elementem gospodarstwa, a inaczej w przypadku dużych zakładów, które swoją działalność opierają na uboju zwierząt na skalę przemysłową.

W drugim przypadku niezbędne może okazać się tzw. pozwolenie zintegrowane, czyli rodzaj licencji na działalność przemysłową, jaką wydaje się dla instalacji, które poprzez skalę lub rodzaj działalności mogą szkodzić środowisku (jako całości) lub poszczególnym elementom przyrodniczym. Które ubojnie muszą ubiegać się o takie pozwolenie? I jak je zdobyć? Odpowiadamy!

Które ubojnie muszą ubiegać się o pozwolenie zintegrowane?

Rodzaje instalacji przemysłowych, które muszą uzyskać stosowne pozwolenie zintegrowane przed rozpoczęciem działalności, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Są to na przykład instalacje do wytwarzania energii i paliw, produkcji i obróbki metali, instalacje w przemyśle mineralnym, chemicznym, w gospodarce odpadami. Punkt 6. tego Rozporządzenia obejmuje „Instalacje w innych rodzajach działalności”. To właśnie w tej części dokumentu określono, które instalacje w ubojniach kwalifikują się do wymogu uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Są to instalacje:

„(...) do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.”.  

Co należy rozumieć jako „instalację”?

Pozwolenie zintegrowane nie jest wydawane dla całego zakładu, lecz dla poszczególnych instalacji – pojedynczo lub dla wszystkich jednocześnie (zbiorczo). Jako „instalację” określa się:

 • urządzenie stacjonarne (lub zespoły urządzeń) zainstalowane na terenie jednego zakładu, które należy do tego samego podmiotu;
 • obiekt budowlany, który emituje do środowiska niebezpieczne związki.

Jedynym typem instalacji, który nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego nawet pomimo tego, że został objęty takim obowiązkiem w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, są instalacje lub ich części, z których korzysta się wyłącznie na potrzeby badań czy testowania nowych rozwiązań i procesów technologicznych.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane dla ubojni?

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla ubojni jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu. Dokument złożyć może jedynie podmiot uprawniony do rozporządzania i eksploatowania instalacji lub podmiot, który dopiero planuje budowę nowej instalacji.  Stosowny wniosek z dołączoną dokumentacją należy złożyć do organu ochrony środowiska, czyli urzędu właściwego ze względu na lokalizację ubojni. Może to być:

 • prezydent miast lub starosta powiatowy (w mieście na prawach powiatu);
 • marszałek województwa (jeśli instalacje będą znacząco oddziaływać na środowisko);
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (gdy instalacje usytuowane są na terenach zamkniętych);
 • organ ochrony środowiska uprawniony do wydawania decyzji w sprawie programu gospodarki odpadami wydobywczymi (dotyczy instalacji związanych z odpadami innymi niż wydobywcze, które wytwarzane są w miejscu wydobycia kopalin ze złóż, lecz także ich magazynowania oraz przerabiania).

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie zintegrowane?

Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla ubojni składa się w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Ponadto do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

 • raport początkowy (opisujący stan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko zagrożenia dla ludzi i zwierząt lub specjalną analizę, która zwalnia z wymogu posiadania raportu początkowego);
 • potwierdzenie, że prowadzący instalację ma prawo do występowania w obrocie prawnym (jeśli nie jest osobą fizyczną);
 • postanowienie o zatwierdzeniu operatu przeciwpożarowego przez komendanta powiatowego (lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • zaświadczenie o niekaralności podmiotu prowadzącego instalację (za przestępstwa przeciwko środowisku);
 • kopię mapy ewidencyjnej (w przypadku, gdy prowadzący ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu) – taka mapa wyznacza granice tworzonego tym samym obszaru ograniczonego użytkowania,  a dostać ją można w odpowiednim starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny).

Podczas składania wniosku o pozwolenie zintegrowane należy uiścić opłatę rejestracyjną, która pokryje koszt czynności administracyjnych. To ważne, bo w przypadku braku opłaty wniosek wróci do składającego i cały proces trzeba będzie powtórzyć.

Co dalej dzieje się z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane?

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenie zintegrowanego urząd na początku sprawdza jego kompletność i poprawność. O wszelkich brakach lub błędach w dokumentacji składający zostanie poinformowany i będzie miał 7 dni na dostarczenie stosownych dokumentów w przypadku braków formalnych. Przekroczenie tego terminu oznacza umorzenie postępowania o wydanie wniosku – sprawa pozostaje „bez rozpoznania”, a wszystkie czynności trzeba wykonać od nowa.

Dlaczego i w jaki sposób w postępowaniu bierze udział społeczeństwo?

Jeśli ubojnia ze względu na skalę swojej działalności wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, prawdopodobnie będzie stwarzać ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. To z kolei będzie miało realny wpływ na życie mieszkańców okolicy, w której prowadzona będzie działalność. Dlatego wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego są ujawniane i podawane do wiadomości publicznej. W ten sposób społeczeństwo może aktywnie brać udział w postępowaniu, wyrażać swoje obawy, uwagi i wnioski. Dotyczy to również organizacji ekologicznych, które swoją działalność statutową prowadzą przynajmniej od roku.

Jakie są strony postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Warto wiedzieć, że stron postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego może być więcej niż dwie (czyli składający wniosek i urząd). Mogą to być także na przykład właściciele wód publicznych, jeśli instalacja zakłada odprowadzanie ścieków do wody czy gruntu. Z kolei jeśli instalacja będzie położona na terenach transgranicznych, składający wniosek będzie musiał sporządzić także odpowiednią dokumentację w języku danego państwa. Gdy stron postępowania będzie więcej niż dziesięć, urząd ogłosi postępowanie o wydanie pozwolenie zintegrowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lub w serwisie internetowym urzędu.

Ile trwa wydanie decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego?

Jeśli wniosek i dołączona do niego dokumentacja spełniają wszystkie wymagania, urząd wyda decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla ubojni. Poza samym potwierdzeniem możliwości założenia instalacji, w pozwoleniu tym urząd określi różne ważne parametry, m.in.:

 • dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
 • warunki wytwarzania odpadów i sposoby postępowania z nimi;
 • warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych.

Składający wniosek otrzymuje decyzję zazwyczaj w ciągu sześciu miesięcy od złożenia dokumentów. Wydający pozwolenie urząd przekazuje elektroniczną wersję pozwolenia Ministrowi Środowiska.

Postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ubojni to proces stosunkowo długi i skomplikowany. Łatwo o pomyłkę, która opóźni wykonanie inwestycji i narazi właściciela ubojni na dodatkowe koszty związane z brakiem możliwości uruchomienia instalacji. 

Jakie są sankcje i kary za prowadzenie instalacji bez pozwolenia zintegrowanego?

Należy pamiętać, że bez ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego nie można w legalny sposób prowadzić działalności. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości przez organ kontrolny np. WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), Inspekcję Weterynaryjną czy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  wydawana jest decyzja o wstrzymaniu działalności instalacji czy całego zakładu do momentu uzyskania przedmiotowej decyzji.  Ponadto naliczane są sześciokrotnie wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska! To tylko jedne z kilku sankcji karnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności bez pozwolenia zintegrowanego.

Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy konsultingowej. W Eko-Projekt otrzymaliśmy już przeszło tysiąc prawomocnych pozwoleń zintegrowanych i decyzji środowiskowych dla różnego typu instalacji. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!  

Oceń artykuł

Pozwolenie zintegrowane dla ubojni

4 / 5 na podstawie 4 głosów