Planując działalność przemysłową, często można spotkać się z wymogiem uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego. To, czy trzeba ubiegać się o takie pozwolenie, zależne jest od skali potencjalnego zagrożenia środowiskowego związanego z użytkowaniem poszczególnych instalacji przemysłowych na terenie całego zakładu. Dobrym przykładem będą instalacje spalania paliw w elektrowniach.

W Polsce o takie pozwolenie musiała ubiegać się na przykład Elektrownia BEŁCHATÓW S.A. Gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego? Jakie dokumenty należy załączyć? Ile trwa cały proces? Ile to kosztuje? Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczącego pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to rodzaj licencji na prowadzenie działalności przemysłowej. Obowiązkiem ubiegania się o tego typu pozwolenie objęte są wszelkie instalacje przemysłowe, które ze względu na skalę lub rodzaj działalności mogą powodować zagrożenie dla środowiska (w całości) lub poszczególnych elementów przyrodniczych.

Jakie instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane jest wydawane osobno dla każdej instalacji niezależnie od zakładu czy właściciela podmiotu. Pozwolenie musi zostać wydane dla każdej z nich lub dla wszystkich jednocześnie. Jako instalację należy rozumieć:

 • urządzenia stacjonarne (lub zespoły urządzeń) na terenie jednego zakładu należące do tego samego podmiotu;
 • obiekty budowlane, które stanowią źródło emisji do środowiska

Jedynym wyjątkiem są instalacje lub ich części użytkowane wyłącznie na potrzeby badań lub testowania nowych produktów czy procesów technologicznych. Definicje te doprecyzowano w Prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Z kolei rodzaje instalacji, które muszą uzyskać stosowne pozwolenie, określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku. W przypadku planowanej budowy elektrowni sprawdzić należy zwłaszcza pierwszy punkt Rozporządzenia, który określa instalacje do wytwarzania energii z paliw. Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego będą wymagać instalacje:

 • do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW;
 • do rafinacji ropy naftowej lub gazu;
 • do produkcji koksu;
 • zgazowania lub upłynniania węgla lub innych paliw całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek. W tym celu trzeba być podmiotem uprawnionym do rozporządzania i eksploatowania daną instalacją lub jej częścią lub podmiotem, który dopiero planuje budową nowej instalacji.

Wniosek należy złożyć do organu ochrony środowiska właściwego ze względu na lokalizację instalacji. Może nim być:

 • prezydent miast lub starosta (w mieście na prawach powiatu);
 • marszałek województwa (w przypadku instalacji, które będą znacząco oddziaływać na środowisko lub regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, określonych w RIPOK, czyli wojewódzkim planie gospodarki odpadami);
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (jeśli instalacje znajdują się na terenach zamkniętych);
 • organ ochrony środowiska uprawniony do wydawania decyzji w sprawie programu gospodarki odpadami wydobywczymi (dotyczy instalacji związanych z odpadami innymi niż wydobywcze, które wytwarzane są w miejscu wydobycia kopalin ze złóż, lecz także ich magazynowania oraz przerabiania);

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. W zależności od specyfiki danej instalacji, należy również dołączyć:

 • program zapobiegania awariom w przypadku zakładu o zwiększonym o dużym ryzyku;
 • raport o bezpieczeństwie w przypadku zakładu o dużym ryzyku.

Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć:

 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko lub analizę, która wskazuje, że raport początkowy nie jest wymagany;
 • potwierdzenie, że prowadzący instalację jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeśli nie jest osobą fizyczną);
 • postanowienie o uzgodnieniu operatu przeciwpożarowego z komendantem powiatowym (lub miejskim) Państwowej Straży Pożarnej;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
 • kopię mapy ewidencyjnej, jeśli prowadzący ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu. (na mapie należy zaznaczyć granice obszaru, na którym konieczne będzie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; mapę ewidencyjną uzyskać można w odpowiednim starostwie albo urzędzie miasta na prawach powiatu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny).

Opłata rejestracyjna przy składaniu wniosku

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wiążę się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej, która pokrywa koszty czynności administracyjnych. Jeśli należności nie zapłaci się podczas składania wniosku, odpowiedni organ przyjmujący wniosek powinien wyznaczyć termin zapłaty wynoszący 7 lub 14 dni. To ważne, bo brak wniesienia opłaty rejestracyjnej oznacza zwrócenie wniosku do składającego i umorzenie postępowania administracyjnego.

Weryfikacja kompletności wniosku o pozwolenie zintegrowane

Może zdarzyć się tak, że złożony wniosek będzie niekompletny. Najczęściej dotyczy to braku niektórych wymaganych dokumentów. Po weryfikacji kompletności wniosku właściwy urząd poinformuje składającego o ewentualnych brakach w dokumentacji lub błędach podczas jego wypełniania. Od dnia otrzymania wezwania składający będzie miał 7 dni na naniesienie poprawek lub dostarczenie stosownych dokumentów. To również jest bardzo ważne, bo przekroczenie tego terminu może wiązać się z pozostawieniem sprawy „bez rozpoznania”, a cały proces trzeba będzie rozpocząć na nowo.

Zawiadomienie społeczeństwa o postępowaniu

Informacja o wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zostanie podana do wiadomości publicznej. Oznacza to, że społeczeństwo będzie mogło czynnie brać udział w postępowaniu, aktywnie zgłaszając uwagi i wnioski co do planowanej działalności przemysłowej w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. To również czas dla organizacji ekologicznych na wyrażenie swojego zdania i zgłoszenia ewentualnych uwag. Tu ważna informacja – organizacje te muszą prowadzić działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub przyrody przez minimum rok od daty złożenia wniosku o pozwolenie zintegrowane.

Inne strony postępowania o wydanie pozwolenia

To urząd, który otrzymał wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, ustala strony tego postępowania. Nie zawsze jest to tylko ubiegający się o pozwolenie i urząd. Mogą to być także inne podmioty prowadzące instalacje lub podmioty z prawami właścicielskimi do wód publicznych, jeśli instalacja zakłada np. odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Może się zdarzyć, że stron postępowania będzie nawet więcej niż dziesięć. Wtedy urząd zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu czy w prasie.

Jeśli zdarzy się tak, że planowana instalacja będzie oddziaływać znacząco na środowisko innego państwa Unii Europejskiej, bo będzie zlokalizowana na terenach transgranicznych, wtedy urząd przeprowadzi dodatkowe postępowanie, a dokumentacja niezbędna do jego przeprowadzenia będzie musiała zostać sporządzona w języku tego państwa.

Decyzja w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymagania, urząd wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego. W pozwoleniu tym urząd określa dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. W pozwoleniu zostaną także określone warunki wytwarzania odpadów i sposoby postępowania z nimi oraz poboru wód powierzchniowych lub podziemnych. Decyzja zazwyczaj zapada w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku. Jednakże oceniając praktykę urzędową, czasami całe postępowanie może potrwać około roku czasu. Dlatego tak ważne (biorąc pod uwagę fakt, iż Pozwolenie zintegrowane wymagane jest już na rozruchu instalacji) aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Urząd zobowiązany jest do przekazania elektronicznej wersji pozwolenia Ministrowi Środowiska.

Proces wydawania pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni jest trudny i skomplikowany. Dlatego dobrze skorzystać z doradztwa doświadczonej firmy konsultingowej, która pomoże w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. W Eko-Projekt uzyskaliśmy już przeszło tysiąc prawomocnych pozwoleń zintegrowanych czy decyzji środowiskowych. Zapraszamy do kontaktu!

Oceń artykuł

Pozwolenie zintegrowane dla elektrowni

5 / 5 na podstawie 3 głosów