Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów obejmie Państwa, w momencie, kiedy nie podlegacie Państwo pod wyłączenia zgodnie z §2 Rozporządzenia.

Spis treści

 1. Zasady magazynowania odpadów w świetle prawa
 2. Odpady niebezpieczne od 1 stycznia 2021
 3. Kogo nie dotyczy rozporządzenie?
 4. Etykiety odpadów niebezpiecznych od 1 stycznia 2021
 5. Okres przejściowy rozporządzenia

 

ZASADY MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W ŚWIETLE PRAWA

Dla wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie powinien dostosować swoje miejsce magazynowania odpadów zgodnie z dalszą częścią Rozporządzenia.

Miejsce, w którym odpady są magazynowane prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, które zostało wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów. Od 1 stycznia 2021 zaleca się, aby odpady magazynowane były oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami, jednakże rozporządzenie dopuszcza wykorzystanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami z wyłączeniem produktów ubocznych oraz substancji lub przedmiotów, które utraciły status odpadów (§5 ust.1 i 2). Jednakże, dopuszcza się, aby w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych magazynowane były odpady inne niż niebezpieczne (§8 ust.2).

 

Ponadto miejsce magazynowania odpadów Od 1 stycznia 2021 musi zostać oznaczone tzn., że lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów musi być oznaczona (§5 ust.3). Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w taki sposób, aby można było w swobodny sposób w każdym czasie odczytać kody odpadów, które znajdują się w danej lokalizacji miejsc magazynowania odpadów. Oznakowanie powinno być umieszczone w taki sposób, aby nie wymagało konieczności otwierania, odstawiania lub przestawiania kontenerów, pojemników, worków z odpadami. Jednakże w przypadku, gdy mamy boksy lub wydzielone sektory oznakowanie umieszczamy od strony wejścia/wjazdu na zewnętrznej powierzchni ściany/ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych w formie np. layoutu, które powinny znajdować się zaraz obok miejsca magazynowania odpadów (§5 ust.4 i 5). Oznaczenie, o którym mowa powyżej musi zawierać co najmniej kod odpadu, tutaj proponuję, aby zawierało kod odpadu i nazwę zgodną z obowiązującym Katalogiem Odpadów. Oznaczenie kodu odpadu oznacza się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20mm i szerokości linii min. 3 mm. Oznakowanie musi być czytelne i trwałe tzn. odporne na warunki atmosferyczne (np. czcionka Calibri 135).

Magazynowanie opadów od 1 stycznia 2021 prowadzi się w sposób selektywny, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ich poza lokalizację, o której mowa powyżej oraz zapewniając właściwą rotację magazynowanych odpadów zasadę: First in, first out (§7 pkt.2 i 4). Dodatkowo należy ograniczać obniżenie wartości użytkowej odpadów, czyli nie dopuszczać do zmian składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych odpadów, co utrudniłoby ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszyłoby wartość produktu końcowego (§7 pkt.5) oraz należy zapewnić drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych prowadzących do i z miejsca magazynowania odpadów (§7 pkt.6).

Ponadto, jeżeli w miejscu magazynowania odpadów jest możliwe pylenie odpadów należy magazynować odpady wyłącznie do wysokości ścian wyznaczonych boksów, pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wypływem czynników atmosferycznych, magazynować odpady z zastosowaniem instalacji zraszającej oraz jeżeli nie posiadamy naturalnych barier należy zastosować bariery przeciwwietrzne (§7 pkt.3).

 

Zgodnie z §6 rozporządzenia są Państwo zobowiązani do spełnienia wymagań w miejscach magazynowania odpadów, co najmniej:

 • Od 1 stycznia 2021 zapewnić wyposażenie technicznego do przechowywania odpadów, a w tym:
  1. zapewnienie odpowiednich opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków;
  2. wydzielenia za pomocą pionowych ścian boksów lub wydzielonych sektorów, umożliwiających magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej – uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;
 • Od 1 stycznia 2021 zapewnić odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, która będzie uwzględniać rodzaj i masę odpadów wytwarzanych w danym okresie, a tym ich częstotliwość odbioru i przekazywania odpadów;
 • Do 1 stycznia 2025 zapewnić utwardzone podłoże terenu (z użyciem wyrobów budowlanych); (jednakże utwardzonego podłoża nie muszą posiadać takie odpady jak: drewno i inne odpady drzewne oraz drewnopochodne, papier i tektura, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale §6 ust.3.);
 • Od 1 stycznia 2021 zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • Od 1 stycznia 2021 zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza oznakowaną lokalizację, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
 • Do 1 stycznia 2025 zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie tych czynników na odpad (jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych)
 • zabezpieczyć przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzględnia właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w tym przez zastosowanie:
  1. Od 1 stycznia 2021 szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników (jednakże szczelnych pojemników nie muszą posiadać takie odpady jak: drewno i inne odpady drzewne oraz drewnopochodne, papier i tektura, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale - §6 ust.3

   lub

  2. do 1 stycznia 2025 uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji lub z systemem do ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych (jednakże uszczelnionego i nieprzepuszczalnego podłoża nie muszą posiadać takie odpady jak: drewno i inne odpady drzewne oraz drewnopochodne, papier i tektura, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale- §6 ust.3)
 • Do 1 stycznia 2025 oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych – w przypadku, gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych. – ten zapis nie dotyczy, jeżeli u Państwa jest miejsce magazynowania odpadów jest objęte systemem zbierania i odprowadzania ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) lub ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471). (§6 ust.2 – data: 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (od 1 stycznia 2021) - 1 stycznia 2025 (dotyczy magazynowania odpadów w miejscach, w których odpady były magazynowane przed wejściem w życie rozporządzenia).

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE od 1 stycznia 2021

 • Wszystkie opisane powyżej zastosowania również należy wdrożyć w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 • Wydzielona strefa odpadów niebezpiecznych. Wyłączenie: drewno.
 • Można w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych magazynować odpady inne niż niebezpieczne.
 • Oznakowanie strefy odpadów niebezpiecznych: tablica koloru białego, o minimalnych wymiarach: szerokość 400 mm i wysokość 250 mm, na której umieszczony musi być napis koloru czarnego „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o minimalnych wymiarach: szerokość linii 4 mm i wysokość 35 mm. Oznakowanie to musi być czytelne i trwałe (odporne na warunki atmosferyczne) i znajdować się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia np. przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej.
 • Jeżeli nie będą Państwo wykonywać zlewania, przesypywania odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub mycia opakowań, kontenerów zbiorników poniższy zapis Państwa nie dotyczy. Jeżeli będą Państwo proszę zapoznać się z poniższym zapisem:
 • Jeżeli w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych będą Państwo prowadzić: zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub będzie prowadzone mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w:
  1. odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do systemów, (uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji lub z systemem do ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych), lub separatorów, urządzeń lub środków, dostosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych (oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych – w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych)

   oraz

  2. odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych.

 

KOGO NIE DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE?

Zgodnie z §2 Rozporządzenia przepisów nie stosuje się do:

 • Wytwórcy odpadów komunalnych magazynujących odpady komunalne w miejscu ich wytworzenia
 • Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów
 • Wytwórcy odpadów prowadzący uproszczoną ewidencję odpadów (do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie i do 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne)
 • Wytwórcy odpadów zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U.2019 poz. 2531)

 

Zgodnie §4 Rozporządzenia przepisy stosuje się dla wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady, które powstają:

 1. w wyniku budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia,

  lub

 2. w wyniku działalności wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia.

 

Zgodnie z §4.2 Rozporządzenia magazynowanie odpadów prowadzi się w następujący sposób:

 1. w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;
 2. w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
 3. w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;
 4. w przypadku odpadów niebezpiecznych – także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

Dodatkowo wytwórca musi stosować etykiety odpadów niebezpiecznych.

 

ETYKIETY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH od 1 stycznia 2021

Jeżeli odpady niebezpieczneumieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków umiesz­cza się jednostkowe oznakowanie, zwane dalej „etykietą”.

 

Wymagania dotyczące etykiety:

Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Dodatkowo etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów np. branżowe oznaczenia. Dopuszcza się stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji. Etykieta musi być czytelna i trwała oraz odporna na warunki atmosferyczne.

Odpady niebezpieczne - etykieta na pojemniki

Informacje, na etykiecie dotyczące: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu oraz inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia, są umieszczane przez wytwórcę odpadów i aktualizowane przez każdego kolejnego posiadacza odpadów niezwłocznie po rozpoczęciu magazynowania odpadów w danym miejscu. Aktualizacja informacji polega na wpisaniu kolejnego adresu miejsca magazynowania odpadów oraz daty rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu lub umieszczeniu nowej etykiety zawierającej te informacje i pozostawieniu poprzedniej etykiety w widocznym miejscu.

Dodatkowo, jeżeli prowadzi się przepakowywanie, przesypywanie lub zlewanie odpadów do innych worków, zbiorników, kontenerów, umieszcza się nową etykietę podaje się na niej jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzonych odpadów.

 

OKRES PRZEJŚCIOWY ROZPORZĄDZENIA

Jeżeli w decyzji administracyjnej zostały określone szczegółowe wymagania względem sposobu magazynowania odpadów to w czasie obowiązywania decyzji stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów, który został określony w decyzji.

Oznaczenia odpadów niebezpiecznych etykietami, w pojemnikach o pojemności powyżej 5 litrów, wchodzą w życie 1 stycznia 2021 roku.

 

48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do dnia 1 stycznia 2025 roku należy:

 • zapewnić utwardzone podłoże terenu (z użyciem wyrobów budowlanych (§6 ust. 1 pkt 3)
 • zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych (§6 ust. 1 pkt 6)
 • zabezpieczyć przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w tym przez zastosowanie uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji (§6 ust. 1 pkt 7b)
 • oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych (§6 ust. 1 pkt 8)
 • objąć systemem zbierania i odprowadzania ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (§6 ust.2)

 

Przepisy i nowe wymagania muszą zostać spełnione w terminie 12 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia.

 

Oceń artykuł

Magazynowanie odpadów - nowe zasady

4.5 / 5 na podstawie 31 głosów