Środowisko naturalne jest dobrem narodowym, które chronione jest przez prawo polskie oraz unijne. Restrykcje prawne mają na celu zabezpieczenie przyrody przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza wynikającymi z działalności przedsiębiorstw. Firmy, które korzystają ze środowiska lub w nie ingerują, muszą być zaznajomione z normami ustawy o ochronie środowiska. Jeśli przedsiębiorstwa nie mają tak specjalistycznej wiedzy, to koniecznie przy działaniach powinny korzystać z pomocy prawnika lub specjalisty zaznajomionego z prawem ochrony środowiska, aby nie narazić się na poważne sankcje.

Czym jest ochrona środowiska?

Ochrona środowiska jest nauką ukazującą wpływ działalności człowieka na wszelkie czynniki przyrodnicze. Celem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie niekorzystnym i niszczącym wpływom człowiek na środowisko. Ochrona środowiska (sozologia) jest również nauką, która określa przyczyny oraz skutki (w ujęciu bliższym i dalszym) przemian, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, a które są konsekwencją działalności gospodarczej, turystycznej, społecznej, a także kulturowej człowieka.

Wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska mają na celu zachowanie przyrody w jak najlepszym i nienaruszonym stanie. W dziedzinie tej opracowuje się również jak najlepsze metody zmierzające do likwidacji już wyrządzonych szkód lub poszukiwania sposobu na ich złagodzenie.

Wraz z rozwojem technologii, nowych dróg rozwoju i przemysłu zmianie musi ulegać również ochrona środowiska, która powinna zmierzać do znajdowania coraz to lepszych sposobów na przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom ingerencji człowieka na przyrodę.

Ochrona środowiska istnieje w zgodzie z prawem i obowiązującymi ustawami. Podstawą do wykonywania czynności zmierzających do ochrony przyrody jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, według którego prowadzi się działania zmierzające do zachowania i przywrócenia równowagi przyrodniczej, które - w myśl art. 3 tej ustawy - przede wszystkim polegają na:

 • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom;
 • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Punkty ustawy o prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku są znacznie szersze i w dokładny sposób określają prawa obowiązki przedsiębiorców, którzy mu podlegają.

Prawo ochrony środowiska - czego dotyczy ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada liczne obowiązki administracyjne na każdego przedsiębiorcę, który korzysta ze środowiska lub jego działalność w sposób znaczący wpływa na przyrodę. Do interpretacji zawiłych zapisów ustawy niezbędna często jest fachowa pomoc prawnika, który zajmuje się prawem ochrony środowiska.

Podmioty gospodarcze, których działalność ingeruje w środowisko naturalne lub ma na nie znaczący wpływ, zobowiązane są uiszczać opłaty środowiskowe (za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód i ziemi, uzyskiwać i działać zgodnie z zapisami pozwolenia na emisję czy za pobieranie wód, a jak również zbieranie, przetwarzanie czy składowanie odpadów). Inwestorzy w ramach procesu inwestycyjnego zobowiązaniu są również wykonywać Karty informacyjne, Raporty oddziaływania na środowisko czy inwentaryzacje przyrodnicze w ramach oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jakie elementy środowiska naturalnego podlegają ustawie oraz ochronie?

Zgodnie z aktem prawnym ochronie podlegają wszelkie elementy krajobrazu i przyrody: fauna i flora, powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, różnorodność biologiczna itp., których struktura może zostać zmieniona lub zdegradowana przez działalność człowieka i przekształcenia, których się dopuszcza.

Ustawa prawo ochrony środowiska działa zawsze wtedy, gdy na powyższe elementy przyrody oddziałuje:

 • aglomeracja,
 • drogi i autostrady,
 • eksploatacja urządzeń,
 • emisja substancji i zanieczyszczeń,
 • nadmierny hałas,
 • instalacja urządzeń stacjonarnych,
 • budowa infrastruktury lub pomieszczeń,
 • roboty budowlane, ziemne, rekultywacja gleby,
 • emisja odpadów,
 • pola elektromagnetyczne,
 • szkodliwe substancje, LZO, azbest, PCB, czynniki chłodnicze
 • emisja ścieków,
 • itp.

Kto podlega ustawie prawo ochrony środowiska?

Ustawa o ochronie środowiska określa szereg działań, którym podlegają podmioty ingerujące w przyrodę i dobra naturalne. Nie mogą on bez konsekwencji oddziaływać na przyrodę lub rozpoczynać swej działalności bez określonych decyzji, pozwoleń, zezwoleń i uprawnień. Każde takie bezprawne działanie będzie obarczone karami i konsekwencjami określonymi w POŚ.

Podlegają oni ocenie oddziaływania na środowisko, identyfikacji prawnej ryzyka związanego z wpływem prowadzonej działalności na przyrodę, określeniu, czy dana działalność oddziałuje na środowisko i stwarza zagrożenie dla życia biologicznego, a także zdrowia człowieka.

W myśl ustawy prawo ochrony środowiska do przestrzegania zapisów przede wszystkim zobowiązany jest każdy, kto:

 • podejmuje działalność, która może negatywnie oddziaływać na środowisko (jest on zobowiązany zapobiegać takim możliwościom);
 • podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane (jest on zobowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze);
 • podejmuje działalność wpływającą negatywnie na środowisko naturalne, zobowiązany jest do poniesienia kosztów i rekompensaty za spowodowane zanieczyszczenia (ponadto ponosi również wszelkie koszty związane z usunięciem zanieczyszczenia).

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, importują opakowania, sprzęt, baterie i akumulatory, dokonują emisji do powietrza i wód, przetwarzają odpady, prowadzą roboty budowlane, powodują zanieczyszczenie gleby i wód poprzez swoją działalność - zobowiązani są do wykonania wszelkich czynności, które zminimalizują lub zadośćuczynią zmiany środowiskowe. Prawnik zaznajomiony z ustawą Prawo ochrony środowiska dokładnie wytłumaczy wszelkie zawiłości prawne i określi, jakim zobowiązaniom podlega dane przedsiębiorstwo.

Ochrona środowiska - kancelaria

Problem ochrony środowiska jest tym trudniejszy, że cały czas podlega przeobrażeniom demograficznym, społecznym, kulturowym, ale i politycznym. Zmianie ulega również sposób życia i eksploatowania dostępnej przestrzeni, a wpływ na to ma rozwój technologii oraz ogólna z tym związana aktywność człowieka (w tym nagromadzenie licznych odpadów i brak segregacji). To wszystko ma siłą rzeczy wpływ na środowisko i niesie poważne zagrożenia dla krajobrazu. Niestety, ale coraz częściej chcemy dokonywać ekspansji przemysłu i zabudowy mieszkaniowej na tereny zielone - bez brania pod uwagę konsekwencji wpływu takich działań na ziemię, powietrze, wodę oraz faunę i florę.

Prawo ochrony środowiska ma na celu zapobiegać lub minimalizować takie ingerujące działania - zwłaszcza przez przedsiębiorstwa. Prawnik - w myśl ochrony środowiska - zajmuje się:

 • audytem środowiskowym,
 • analizą planowanej inwestycji (jaki ma ona wpływ na środowisko naturalny, ewentualny obszar chroniony, powietrze oraz zdrowie żywych organizmów),
 • raportem środowiskowym,
 • pozwoleniami sektorowymi,
 • pomocą w uzyskaniu pozytywnych decyzji środowiskowych i pozwoleń na emisję,
 • pomocą w uzyskaniu pozwoleń zintegrowanych,
 • odwołaniem od decyzji środowiskowych,
 • doradztwem w zakresie gospodarki odpadami,
 • gospodarką wodno-ściekową,
 • opracowaniem dokumentacji i jej zgodności z ustawą prawo ochrony środowiska.
 • audytem Raportu oddziaływania na środowisko

Prawo ochrony środowiska jest trudnym zagadnieniem, ale w interesie każdego człowieka powinno leżeć dobro przyrody oraz minimalizacja szkód, które mogą zostać wyrządzona przez podejmowane działania i inwestycje. W Eko-projekt zajmujemy się kompleksowym doradztwem, wykonaniem ekspertyz i audytów, raportów środowiskowych, pozyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych, pomiarem hałasu, a także przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Wszystko po to, aby wszelka działalność człowieka odbywała się jak najmniejszym, negatywnym wpływem na środowisko.

FAQ

 • Prawnik - ochrona środowiska. Czy warto skorzystać z usług kancelarii?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska jest dość restrykcyjna i zawiła oraz często nowelizowana dlatego przedsiębiorcy, którzy nie są zaznajomieni z prawem, powinni koniecznie skorzystać z usług prawników, którym bliskie są zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

 • Kto podlega pod ustawę prawo ochrony środowiska?

Każdy przedsiębiorca, który swoim działaniem wpływa na krajobraz i przyrodę, a również ten, który swoimi działaniami może negatywnie oddziaływać na stan wód, powietrza, ziemi i ogólnego krajobrazu.

 • Co obejmuje doradztwo w zakresie ochrony środowiska?

Kancelarie prawne lub firmy w branży konsultingu środowiskowego oferują wykonanie audytów i analiz środowiskowych, pomagają w uzyskaniu wszelkich pozwoleń na emisję, na gospodarowanie odpadami, decyzji środowiskowych czy pozwoleń zintegrowanych, pomagają także w napisaniu odwołania od decyzji środowiskowej.

Oceń artykuł

Prawo ochrony środowiska

5 / 5 na podstawie 2 głosów