Przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o pozwolenie emisyjne lub pozwolenie zintegrowane - zwłaszcza na obszarze, na którym już występuje przekroczenie norm środowiskowych, muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego. Celem tego działania jest ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza - zwłaszcza dotyczy ono nowych instalacji lub tych, w których zaszły zmiany modernizacyjne. Czym jest postępowanie kompensacyjne i jak wpływa na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

 

Kontakt

Czym jest postępowanie kompensacyjne?

Jeśli na danym obszarze zostały przekroczone standardy związane z jakością powietrza, to pozwolenie emisyjne na takim obszarze może zostać wydane, ale tylko po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego. Ma ono na celu możliwie jak największe ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza (gazów i pyłów). Postępowanie kompensacyjne jest szansą na to, aby otrzymać pozwolenie emisyjne lub zintegrowane. Postępowanie to przeprowadza się dla nowych projektów lub takich, których działanie zostało zmienione, a są ulokowane na obszarze, na którym odnotowano przekroczone standardy jakości powietrza.

Postępowanie kompensacyjne jest zgodne z art. 225 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Kogo dotyczy postępowanie kompensacyjne?

Dbanie o środowisko jest jednym z ważniejszych obecnie zagadnień, dlatego obszary, na których może dojść do przekroczenia norm, są stale monitorowane. Jeśli w określonej lokalizacji występuje zbyt wysoka emisja substancji niepożądanych lub zanieczyszczeń powietrza w postaci tlenków azotu, benzenu, pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ołowiu, to władze są zobligowane podjąć określone kroki. W pierwszej kolejności należy sporządzić tzw. program ochrony powietrza, który ma na celu minimalizację substancji, które znajdują się w powietrzu.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobligowany do wykonania takiej corocznej oceny i programu do 30 kwietnia. To właśnie od tego wyniku zależne są kolejne działania, które mają doprowadzić do minimalizacji takich zanieczyszczeń. Należy w takiej sytuacji przyjrzeć się działaniom prowadzonym na danym obszarze (czy któreś z podmiotów nie emitują wzmożonych ilości szkodliwych substancji). Przeprowadza się wtedy postępowanie kompensacyjne, które zmierza do wydania pozwolenia zintegrowanego lub emisyjnego. Kogo dotyczy takie postępowanie?

 • Podmioty, które podejmują realizację nowej instalacji.
 • Podmioty, które obecnie prowadzą działania, których konsekwencją jest emisja gazów i pyłów do powietrza.
 • Podmioty, które prowadzą inne instalacje, ale wyraziły zgodę i chęci zmierzające do ograniczenia emisji substancji do powietrza.

Podmioty ubiegające się o pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na emisję, muszą zapewnić, iż będą prowadziły działania zmierzające do zmniejszenia ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń. Muszą one złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego.

Postępowanie kompensacyjne - jak można uzyskać pozwolenie zintegrowane lub emisyjne?

Według ustawy Prawo ochrony środowisk łączna redukcja ilości substancji powinna być o co najmniej 30% większa niż ilość substancji, która jest dopuszczona do wprowadzania do powietrza. Pozwolenie emisyjne lub zintegrowane zostanie wydane, jeśli działania prowadzone przez podmiot nie powodują większego zagrożenia zdrowia ludzi.

Prawo ochrony środowiska w art. 228 określa również, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego:

 • wniosek, który pozwala na wprowadzanie gazów, pyłów lub innych substancji do powietrza;
 • zgodę uczestników postępowania lub osób fizycznych (którzy nie są przedsiębiorcami) o dokonanie redukcji ilości substancji wprowadzanych do powietrza i zbilansowanie przekroczonych norm;
 • rozliczenie, które zawiera łączną ilość redukcji substancji dotyczących wszystkich instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym;
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Pozwolenie zintegrowane - co to takiego?

Przedsiębiorcy, którzy w swojej firmie chcą korzystać z rozwiązań generujących dużą emisję zanieczyszczeń do środowiska, będą potrzebowały pozwolenia zintegrowanego. Znaczne zanieczyszczenie mogą powodować przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić instalacje służące do:

 • produkcji i obróbki metali,
 • przetwarzania surowców skalnych i innych minerałów,
 • produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych czy innych środków chemicznych,
 • wytwarzania energii i paliw,
 • gospodarowania odpadami,
 • produkcji papieru,
 • zakładów inwentarskich.

Pozwolenie zintegrowane jest swego rodzaju licencją dla określonych instalacji przemysłowych czy hodowlanych. Różnica w stosunku np. do pozwolenia środowiskowego polega na tym, że jest ono wydawane do konkretnej instalacji, więc jeśli w przedsiębiorstwie są inne tego typu elementy, których działanie negatywnie wpływa na emisję zanieczyszczeń, to pozwolenie zintegrowane musi być wydane do każdego z nich.

Co ważne - jeśli otrzyma się pozwolenie zintegrowane, to nie trzeba się starać o kolejne w przypadku emisji gazów i pyłów, wytwarzania odpadów, wodnoprawne na pobór wód i wprowadzanie ścieków. Pozwolenie zintegrowane obejmuje swoim zasięgiem wszystkie wymienione sektory.

Postępowanie kompensacyjne w odniesieniu do pozwolenia zintegrowanego

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego może wymagać wszczęcia postępowania kompensacyjnego. Będzie to wymagane, jeśli na danym obszarze już wcześniej zostało stwierdzone przekroczenie obowiązujących norm dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W takim przypadku działanie jest zgodne z postępowaniem kompensacyjnym, tzn. pozwolenie zintegrowane otrzyma się wtedy, gdy zapewni się redukcję wprowadzanych zanieczyszczeń.

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia zintegrowanego będzie złożenie wniosku o wszczęcie postępowanie kompensacyjnego i dołączenie dokumentacji o wydanie pozwolenia.

Jeśli w wyniku postępowania kompensacyjnego instalacja otrzyma pozytywną opinię, to kolejnym krokiem będzie wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zostanie w nim określona dopuszczalna ilość emisji gazów czy pyłów, która będzie wprowadzana do powietrza. Ponadto zostaną dokładnie określone warunki, według których przedsiębiorstwo może wytwarzać i przetwarzać odpady. Powołany do tego urząd określi także warunki poboru wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Pozwolenie zintegrowane nie zostanie wydane, jeśli postępowanie kompensacyjne wykaże:

 • negatywne oddziaływanie instalacji nie tylko na środowisko, ale także na zdrowie ludzkie,
 • brak wymagań technologicznych instalacji, które ubiegają się o pozwolenie zintegrowane,
 • niezgodność instalacji z wymaganiami ochrony środowiska wynikających z BAT (najlepszych dostępnych technik),
 • eksploatację instalacji, która przekracza standardy,
 • niezgodność z programem ochrony środowiska na danym obszarze.

Eko-Projekt - postępowania kompensacyjne i pozwolenia zintegrowane

Ochrona środowiska to niezwykle ważny i wciąż aktualny temat, którym powinny być zainteresowane w szczególności przedsiębiorstwa, których działalność czy instalacje przyczyniają się do emisji gazów oraz pyłów do powietrza. Bezwzględnie powinny one skłaniać do refleksji i działania nad tym, co można zrobić, aby ograniczyć je w znacznym stopniu. W Eko Projekt doradzamy przedsiębiorstwom i pomagamy im tworzyć wnioski oraz dokumentacje, ubiegać się o decyzje i pozwolenia - w tym te dotyczące postępowania kompensacyjnego, pozwolenia zintegrowane i emisyjne. Skontaktuj się z nami, by wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Oceń artykuł

Postępowanie kompensacyjne a pozwolenie zintegrowane

4.2 / 5 na podstawie 5 głosów