Ocena oddziaływania na środowisko jest dokumentacją, która określa potencjalne skutki realizacji planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Ważnym elementem tworzenia raportu oddziaływania na środowisko jest szczegółowa analiza oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska, która ma ocenić ewentualne skutki realizacji planowanego przedsięwzięcia zawarte w ocenie. Na czym dokładnie polega i co zawiera się w raporcie środowiskowym?

 

Kontakt

Czym jest Raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko jest podstawowym elementem oceny. Sporządza się w celu określenia i zaplanowania ewentualnych skutków dla środowiska, jakie może mieć projektowana realizacja. Taką prognozę przeprowadza się, uwzględniając funkcję terenu. Skutkiem takiej prognozy ma być przedstawienie rozwiązań, które będą ograniczały lub całkowicie eliminowały negatywny wpływ na środowisko, jaki może nieść za sobą planowany projekt realizacji.

Raport oddziaływania na środowisko jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokładniejsze informacje dotyczące prognozowania znajdują się w art. 66 ust.1. tejże ustawy.

 Według zapisów w powyższej ustawie kompletna dokumentacja ma m.in. przeanalizować, jak dana inwestycja lub projekt może oddziaływać na:

 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • ochronę powietrza,
 • ochronę przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • aspekty związane z gospodarką odpadami,
 • aspekty związane z poborem wody i emisją ścieków,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami,
 • dostępność do złóż kopalin,
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych,
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Prognozowanie musi obejmować wpływ na środowisko bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe oraz chwilowe. Prognoza musi przewidywać jakie skutki może na nie wywrzeć samo istnienie przedsięwzięcia, wykorzystywanych przez niego zasobów oraz emisji.

Tak więc raport środowiskowy ma na celu przedstawienie przewidywanych skutków realizacji inwestycji szerzej opisanych powyżej. Raport powinien obejmować nie tylko zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego, ale także zdrowia ludzi. Ma on także wskazać, czy proponowane kwestie w wystarczającym stopniu rozwiązują w pozytywny sposób kwestie związane z ochroną środowiska. Celem prognozy jest także zaproponowanie alternatywnych rozwiązań, które zminimalizowałyby negatywne skutki oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka np. ekrany akustyczne, filtrację powietrza poprocesowego, dobranie odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków. Raport ma więc na celu poszukiwanie najlepszych rozwiązań - zarówno dla inwestycji, jak i środowiska.

Co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko?

Dokładny zakres tego, co powinno znaleźć się w raporcie, określa Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W artykule 66 ust 1 czytamy, iż raport powinien zawierać:

 

 • opis przedsięwzięcia, które jest planowane. Opis ten powinien zawierać charakterystykę, warunki użytkowania i eksploatacji terenu - z uwzględnieniem terenów szczególnie zagrożonych powodzią. Ponadto warunki procesów produkcyjnych i emisyjnych, jakie będą zachodziły na danym terenie,
 • opis powinien zawierać informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, a także informacje o zapotrzebowaniu oraz zużyciu energii,
 • opis ten powinien także uwzględniać ewentualne prace rozbiórkowe, które mogłyby oddziaływać na środowisko, a także zawierać informacje o możliwości występowania katastrof naturalnych i budowlanych, prognozować wystąpienie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, czyli objętych ochroną oraz wynikających z inwentaryzacji przyrodniczej.
 • opis ten powinien uwzględniać krajobraz oraz zabytki i obiekty chronione, o ile takie znajdują się w bezpośrednim zasięgu planowanej inwestycji,
 • jeśli takie istnieją, to w opisie powinny znaleźć się także informacje dotyczące innych przedsięwzięć planowanych na danym terenie lub w obszarze objętym raportem środowiskowym czy oddziałującym na przedsięwzięcie,
 • opis powinien uwzględniać przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową,
 • opis wariantów - szczególnych cech przedsięwzięcia lub jego oddziaływania,
 • oddziaływanie opisanych wariantów na środowisko, w tym: wystąpienia awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej, emisji gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • opis ten powinien zawierać porównanie oddziaływania powyższych wariantów na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy,
 • opis zastosowanych metod prognozowania oddziaływania na środowisko naturalne, a także opis przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, który obejmuje bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
 • opis raportu musi uwzględniać działania, których celem jest zapobieganie lub znaczne ograniczenie negatywnych skutków przedsięwzięcia, które mogłyby wpłynąć na formy ochrony przyrody, w tym na obszar Natura 2000,
 • określenie gotowości i użyteczności instalacji, której zadaniem jest wychwytywanie dwutlenku węgla,
 • opis powinien określać, czy dla badanego obszaru będzie konieczność ustanowienia ograniczonego użytkowania,
 • opis powinien także uwzględniać ukazanie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej,
 • analizę konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • określenie sposobu na monitoring ewentualnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
 • opis powinien też zawierać informacje o niemożliwości dokonania pomiarów i analiz, które wynikają z braku wiedzy. Raport powinien być napisany w języku przystępnym, zawierać datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów. Ponadto oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem,
 • prognozowanie oddziaływania na środowisko powinno być dostosowane do posiadanej wiedzy i oceny zawartej w raporcie.

Co analizuje raport oddziaływania na środowisko?

Według ustawy - raport ma określać, analizować i oceniać obecny stan środowiska oraz zmiany, jakie może przynieść realizacja, a także uwzględnia już obecne na danym terenie problemy środowiskowe i ich ewentualne znaczenie dla projektu. Przewiduje i raportuje oddziaływanie na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.

Raport musi określać ważne kwestie środowiskowe, które mogłyby oddziaływać na przyrodę, krajobraz, stan powietrza i inne czynniki.

Raport oddziaływania na środowisko - konsekwencje

Raport, który jest prawidłowo wykonany, ma znaczenie w następnym postępowaniu o wydaniu decyzji środowiskowej, która umożliwia dokonanie inwestycji na danym terenie. Dlatego tak ważny jest punkt, aby sporządzić raport tylko z uwzględnieniem posiadanej wiedzy. Niezgodność wyników z właściwymi parametrami może skutkować odmową wydania pozytywnej opinii o warunkach zabudowy pod daną realizację.

Ponadto znacząca jest całość raportu oceny wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Jeśli tam zostaną ujawnione znaczne uchybienia oraz negatywne działania wynikające z przeprowadzenia inwestycji, to projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany. Dotyczy to zwłaszcza obszaru Natura 2000. Powołany i odpowiedni organ ochrony środowiska podejmuje ostateczną decyzję co do realizacji danej inwestycji.

Raport oddziaływania na środowisko - dokument

Raport oddziaływania na środowisko powinien mieć określone punkty metodologiczne, którymi sporządzający powinni się kierować. W pierwszej kolejności należy ustalić cel i zakres raportu, stopień szczegółowości prowadzonych prac, oraz metod zastosowanych przy tworzeniu prognozy. Sporządzający powinien także postępować według przyjętego modelu oceny. Raport musi być stworzona na podstawie dokumentacji zasad i celów ochrony środowiska, która została ustanowiona na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Kolejnym etapem jest już prognozowanie, jakie skutki może przynieść realizacji na poszczególne elementy środowiska: krajobraz, ludzi, zwierzęta, roślinność, obszary chronione, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, zmiany klimatu, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne. Ostatnim etapem jest analiza postawionych tez badawczych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzaniu rapotyu lub szukasz firmy, która zajmie się kompleksowo zgromadzeniem niezbędnych dokumentów i uzyskaniem potrzebnych pozwoleń, skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

Oceń artykuł

Na czym polega prognoza oddziaływania na środowisko?

5 / 5 na podstawie 4 głosów