Często w naszej praktyce zawodowej spotykamy się z osobami fizycznymi lub organizacjami społecznymi dążącymi do zatrzymania procesu inwestycyjnego, poprzez odmowę wydania przez Organ decyzji środowiskowej na rzecz Inwestora.

 

Kontakt

 

Sposoby na zaskarżenie decyzji środowiskowej

Należy podkreślić utrwalony w doktrynie pogląd, iż samo występowanie protestów społecznych oraz składanie pism bez merytorycznej treści odwoławczej nie stanowi podstawy do wydania przez Urząd odmownej decyzji środowiskowej. Aby skutecznie zaskarżyć decyzję środowiskową, należy złożyć w toku postępowania administracyjnego merytoryczny materiał dowodowy poparty specjalistycznymi obliczeniami i wiedzą wskazujący na przesłanki do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


Innym sposobem jest odwołanie się od wydanej już decyzji środowiskowej. Należy przy tym spełnić kilka formalnych warunków tj. być stroną w przedmiotowym postępowaniu środowiskowym (w obecnym stanie prawnym należy być właścicielem działki w promieniu 100 metrów od granic planowanej inwestycji) lub uzyskać przymiot strony w postępowaniu jako Organizacja ekologiczna. Aby odwołanie było skuteczne należy złożyć odwołanie od decyzji środowiskowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji stronie skarżącej. W przeciwnym razie decyzja stanie się ostateczna w postępowaniu administracyjnym i jej wzruszenie będzie niezwykle trudne.

Jak wygląda cały proces?

Tak czy inaczej, aby skutecznie zaskarżyć decyzję środowiskową i zatrzymać potencjalnie szkodliwą dla środowiska inwestycję należy przygotować się na dość długotrwałą i skomplikowaną procedurę administracyjną oraz opracowanie specjalistycznej analizy tzw. kontrraportu, antyraportu, analizy raportu, dokumentacji odwoławczej od decyzji środowiskowej – nomenklatura jest tu zróżnicowana.


Z naszej strony w tego typu sprawach praktykujemy, opracowanie całościowej bezstronnej dokumentacji analizy merytorycznej Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko wraz z ewentualnymi jego uzupełnieniami złożonymi w toku postępowania administracyjnego.
W zakres przedmiotowy antyraportu wchodzi m.in:

 1. Analiza całości dokumentacji Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko punkt po punkcie wraz z analizą poprawności merytorycznej przedłożonej przez Inwestora dokumentacji
 2. Analiza całości postępowania administracyjnego pod kątem poprawności procedury administracyjnej i prawnej
 3. Weryfikacja i ponowne obliczenia "od nowa" emisji do powietrza wraz z modelowaniem komputerowym
 4. Przestrzenny rozkład stężeń substancji w otoczeniu źródła emisji wraz z graficzną interpretacją wyników
 5. Weryfikacja i ponowne obliczenia emisji hałasu wraz z analizą komputerową (analiza akustyczna)
 6. Analiza odorowa planowanej inwestycji wraz z modelowaniem olafaktometrycznym
 7. Analiza w kontekście obszarów chronionych i występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt
 8. Inwentaryzacja przyrodnicza w niezbędnym zakresie wraz z oceną kolizyjności planowanej inwestycji ze stanowiskami chronionych lub cennych gatunków roślin, zwierząt, grzybów/porostów.
 9. Sporządzenia analizy oddziaływania przedsięwzięcia w kontekście oddziaływania na wody podziemne i Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
 10. Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów prawa lokalnego
 11. Analiza zapewnień dostaw mediów i odbioru ścieków z planowanej inwestycji
 12. Konsultacje społeczne (analiza sposobu i poprawności ich przeprowadzenia, zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron oraz dopuszczenia materiałów dowodowych)
 13. Inne do ustalenia z Zamawiającym.

Zaskarżenie decyzji środowiskowej - Eko Projekt

Pragniemy zaznaczyć, iż posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenia praktyczne w tego typu postępowaniach wraz z bogatą biblioteką różnych orzeczeń i wyroków sądowych w tej materii. Często też w tego typu sprawach współpracujemy na rzecz naszych Klientów z kancelariami prawniczymi.
Ze względu na skomplikowany i złożony charakter postępowań odwoławczych w sprawach decyzji środowiskowych, sprawy naszych Klientów prowadzimy do momentu odstąpienia Inwestora od przedsięwzięcia lub do wyczerpania drogi odwoławczej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Naczelny Sąd Administracyjny).


Należy pamiętać, iż możliwości zatrzymania potencjalnie szkodliwej inwestycji na dalszym etapie inwestycyjnym tj. etapie pozwolenia na budowę czy np. pozwolenia zintegrowanego jest dalece bardziej ograniczona i obarczona dużo większą dozą niepowodzenia.

 

Kontakt

Oceń artykuł

Jak zaskarżyć decyzję środowiskową? Jak zatrzymać szkodliwą inwestycję?

4 / 5 na podstawie 9 głosów