Czym charakteryzuje się taki rodzaj pozwoleń i co należy zrobić, by je uzyskać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym artykule. 

Prowadzenie działalności, która związana jest z produkcją odpadów, emisją szkodliwych substancji lub innego rodzaju negatywnym oddziaływaniem na środowisko, wymaga uregulowania szeregu kwestii prawnych. Różne rodzaje inwestycji wymagają odrębnych decyzji, pozwoleń, zgód itd. W tym kontekście niezwykle ważne jest omówienie tematyki pozwoleń środowiskowych, które w wielu przypadkach stanowią podstawę dla możliwości podjęcia jakichkolwiek działań. Czym charakteryzuje się taki rodzaj pozwoleń i co należy zrobić, by je uzyskać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym artykule.


Kontakt

Co to jest pozwolenie środowiskowe i do czego jest potrzebne?

Pozwolenie środowiskowe nie jest jednolitym aktem urzędowym. Na to pojęcie składa się szereg pozwoleń, które łącznie decydują o możliwości prowadzenia działalności, kiedy w grę wchodzą inwestycje wpływające na otoczenie naturalne. Skojarzenie z tematyką decyzji środowiskowych, których wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub cechujące się potencjalnym oddziaływaniem jest całkowicie uzasadnione. W przypadku niektórych pozwoleń środowiskowych (np. wodnoprawnych), uprzednie uzyskanie tej decyzji jest nawet niezbędne.

Chcąc opisać istotę rzeczy, należy zwrócić uwagę na główne rodzaje pozwoleń wchodzące w skład tego ogólnego pojęcia. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, dotyczące konkretnych aspektów działalności (pozwolenia sektorowe), ale w przypadku niektórych przedsięwzięć zachodzi konieczność szerszego podejścia do sprawy i udzielenia swoistej „licencji” na działanie w postaci pozwoleń zintegrowanych.

Rodzaje pozwoleń środowiskowych

Możliwe do uzyskania pozwolenia środowiskowe wymienione są szczegółowo w art. 181. oraz 182. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dotyczą one instalacji charakteryzujących się negatywnym oddziaływaniem na otoczenie w jednym z wyróżnionych obszarów. Czym charakteryzuje się każde z nich?

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Nazwa tego pozwolenia bardzo dobrze oddaje jego funkcję. Bardzo często okazuje się konieczne, jeżeli w efekcie prowadzenia działalności dochodzi do produkcji szkodliwych substancji w postaci gazowej. Jakie instalacje objęte są koniecznością ubiegania się o takie pozwolenie? Przepisy wskazują na to pośrednio, wyszczególniając te przedsięwzięcia, które są z tego obowiązku zwolnione.

Dla uzyskania pełnej informacji zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Znajdują się w nim m.in. niewielkie instalacje energetyczne, produkcyjne, przetwórcze, gastronomiczne, czy służące oczyszczaniu ścieków. Oczywiście te wykluczenia dotyczą wyłącznie tego obszaru, jakim jest emisja gazów i pyłów do powietrza, a wymienione w rozporządzeniu instalacje mogą wymagać innych zezwoleń.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Ten rodzaj pozwolenia wymagany jest w przypadku przedsięwzięć, które w wyniku swojej działalności produkują szkodliwe odpady. Dokładne wymagania znajdują się w przytaczanej już ustawie Prawo ochrony środowiska. Stanowi o tym Art. 180 a. Według niego do grupy objętej powyższą koniecznością należą instalacje, które w wyniku działania doprowadzają do powstania odpadów o masie osiągającej (w skali roku):

  • więcej niż 1 Mg – dla odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
  • więcej niż 5000 Mg – dla pozostałych odpadów.

Nie ma tutaj podziału na branże czy konkretny typ działalności. Główną osią jest rozmiar przyczyniania się do produkcji niepożądanych substancji. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane tylko w przypadku, gdy pojawiają się one w efekcie wykorzystywania instalacji, a zatem nie trzeba się o nie ubiegać, kiedy odpady powstają w wyniku innych aktywności.

Pozwolenie wodnoprawne

Na samym początku należy zaznaczyć, że wspomniane pozwolenie obejmuje swoim zakresem szereg różnych oddziaływań. Obowiązkowi jego uzyskania podlegają podmioty, które w sposób szczególny korzystają w swojej działalności z wód, regulują przepływ wód poprzez modyfikację terenu, wprowadzają niepożądane substancje czy pobierają wodę na swoje potrzeby. Szerszy opis można znaleźć naturalnie u źródła – w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Powyższą kategorię można podzielić na odrębne pozwolenia, ze względu na typ oddziaływania. Dwa, wyróżnione w ustawie Prawo ochrony środowiska, to:

  • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – przedsięwzięcia, które w wyniku swojej działalności wprowadzają do środowiska konkretne rodzaje wykorzystanych cieczy, muszą uzyskać stosowne zezwolenie. Nie jest to wyłącznie akt, który daje zielone światło do działania, ponieważ muszą znaleźć się w nim również działania prowadzone przez przedsiębiorstwo, które mają na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania.
  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód – aby zaistniał obowiązek jego posiadania, korzystanie z wód musi przekraczać standardowy poziom (określony na 5 m3 na dobę). W przypadku instalacji, które wykorzystują wody gruntowe i powierzchniowe, a wymagają stosownego pozwolenia, konieczne jest szczegółowe ewidencjonowanie czasu, sposobu i ilości wykorzystanych zasobów.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest pojęciem dużo szerszym niż omówione powyżej rodzaje decyzji urzędowych. Przeczytać możemy o tym zresztą, jeżeli powrócimy do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. dotyczącej ochrony środowiska. Określa ona, że zarówno pozwolenie na emisję gazów, wytwarzanie odpadów, jak i wodnoprawne na pobór wód i wprowadzanie ścieków, nie są wymagane w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Obejmuje ono bowiem swoim zasięgiem wszystkie powyższe obszary.

Co do zasady, obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego powstaje w przypadku każdej instalacji, która przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Zintegrowane pozwolenie środowiskowe umożliwia wykorzystywanie danej instalacji zgodnie z prawem i w jego granicach.

Jak uzyskać pozwolenie środowiskowe?

To, gdzie należy udać się z wnioskiem i jakie dokumenty złożyć, zależy od tego, o jakie dokładnie pozwolenie chodzi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące powyżej opisanych przypadków.

Jeżeli chodzi o pozwolenie zintegrowane, a także pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów, podmiotem odpowiedzialnym za ich wydawanie może być:

  • Starosta lub prezydent miasta,
  • Marszałek województwa,
  • Urząd dzielnicowy, w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenie Warszawy.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Miejscem, do którego należy kierować swój wniosek, może być:

  • Regionalny zarząd gospodarki wodnej,
  • Miejscowy zarząd odpowiadający za działanie zlewni i podległe im jednostki nadzoru wodnego.

Wiedza o tym, kto wydaje decyzję to dopiero początek. Jeżeli chodzi o wymagane dokumenty, ich pełna lista znajduje się na stronach rządowych. W przypadku pozwolenia wodnoprawnego ważne jest, aby posiadać już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inne, niezwykle ważne załączniki to m.in. ocena wodnoprawna czy decyzja o konkretnych warunkach zabudowy.

W odniesieniu do pozostałych wniosków najważniejsze załączniki dotyczą ustalenia obecnej sytuacji w kontekście oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazania działań naprawczych i zabezpieczających całą inwestycję. Niezbędne okazuje się również okazanie dowodów wniesienia stosownych opłat skarbowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w rządowym serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Pozwolenie środowiskowe – podsumowanie

Pozwolenie środowiskowe to bardzo ważny element ubiegania się o możliwość prowadzenia wielu rodzajów inwestycji. Warto zapoznać się z konkretnymi wymaganiami i definicjami, które pomogą ustalić, w jakiej sytuacji i w przypadku których przedsięwzięć stają się konieczne. Jeżeli jednak nie chcesz spędzać wolnego czasu z nosem w ustawach i innych dokumentach prawnych, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Eko Projekt to firma, która specjalizuje się w pomocy przedsiębiorstwom ubiegającym się m.in. o decyzje, oceny oddziaływania, czy pozwolenia środowiskowe. Pomagamy przy tym zgromadzić pełną dokumentację i towarzyszymy w czasie procedury urzędowej. Wykorzystując nasze doświadczenie, chętnie doradzamy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej.


Kontakt

Oceń artykuł

Pozwolenie środowiskowe – czym jest i jak je uzyskać?

5 / 5 na podstawie 7 głosów