Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które przedłożone zostało przez ministra środowiska. Jakich zmian można oczekiwać i co przyjęcie owego aktu prawnego oznacza dla firm prowadzących inwestycje kwalifikowane do wskazanej powyżej grupy?

Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które przedłożone zostało przez ministra środowiska. Jakich zmian można oczekiwać i co przyjęcie owego aktu prawnego oznacza dla firm prowadzących inwestycje kwalifikowane do wskazanej powyżej grupy?

Zadaniem nowych przepisów jest przede wszystkim uszczelnienie całego systemu wydawania ocen oddziaływania na środowisko. Konkretyzacja zapisów prowadzić ma do ujednolicenia interpretacji i usunięcia wątpliwości, które wpływały dotychczas na niejednorodne decyzje urzędników. Chodzi również o zapewnienie prawa spójnego z przepisami panującymi w Unii Europejskiej. Całość ma prowadzić do usprawnienia procedury. Nie oznacza to, że wszystkim będzie łatwiej – część warunków ulega zaostrzeniu, ale powiększa się obszar zwolnienia z obowiązku ubiegania się o decyzję środowiskową.

W rozporządzeniu znajduje się lista przedsięwzięć, dla których realizacji niezbędna okazuje się decyzja środowiskowa. Standardowo podział przebiega pomiędzy inwestycjami, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz tymi, których oddziaływanie jest wyłącznie potencjalne. W pierwszym wypadku ocena owego oddziaływania jest niezbędna podczas ubiegania się o decyzję, natomiast w drugim o takim obowiązku orzeka organ odpowiedzialny za przeprowadzenie całej procedury.

Najważniejsze zmiany

Modyfikacja warunków, które decydują o kwalifikacji konkretnych przedsięwzięć do jednej z dwóch grup – (1) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz (2) które takiej zgody nie potrzebują. Powyższa zmiana dotyczy:

  • Inwestycji związanych z hodowlą zwierząt (wliczając w to odrębnie wymieniane fermy norek). Podmioty odpowiedzialne za politykę środowiskową będą miały większe kompetencje, w zamiarze nie uderzając przy tym w branżę.
  • Przedsięwzięć związanych z infrastrukturą narciarską oraz rekreacyjną. W tym wypadku przedsiębiorcy planujący tworzenie mniejsze ośrodków mogą liczyć na znaczne ułatwienia i zniesienie konieczności ubiegania się o decyzję. Do tej pory temu obowiązkowi ulegały wszystkie przedsięwzięcia ze wskazanej kategorii.
  • Browarów, gorzelni, a także słodowni. Prowadzona na małą skalę działalność będzie miała znacznie mniejsze bariery w postaci kosztownych procedur.

Zaostrzenie przepisów odnośnie do przedsięwzięć z dziedziny gospodarki odpadami. Od teraz ocena oddziaływania na środowisko ma być przeprowadzana w czasie sporządzania planów przyszłej inwestycji. W zamierzeniu ma to zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, które mogą pojawiać się w związku ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, takich jak, chociażby pożary. Wszystko dla większego bezpieczeństwa pracowników i osób narażonych w jakikolwiek sposób na negatywne oddziaływanie.

Zlikwidowanie konieczności ubiegania się o decyzję środowiskową przed uruchomieniem procesu wnioskowania o podstawowe pozwolenia dla:

  • producentów kotłów i pieców CO,
  • wytwórców blaszanych oraz betonowych pojemników,
  • stolarni oraz tartaków,
  • producentów napojów alkoholowych, a także zakładów przetwórstwa alkoholu etylowego,
  • stacji elektroenergetycznych,
  • firm odpowiedzialnych za urządzenia wykorzystywane do napraw kolejowych,
  • stacji gazu sprężonego.

Stworzenie ograniczenia dotyczącego rozbudowy inwestycji, których oddziaływanie na środowisko jest potencjalne. Skoro decyzją odnośnych organów nie muszą one uzyskiwać decyzji środowiskowej, nie powinny w sposób dowolny rozszerzać swojej działalności. Podstawy do likwidacji takiego obowiązku mogą ulec zmianie. Przepisy weszły w życie z dniem 11 października 2019 r. oraz uchyliły poprzednią wersję aktu z dnia 26 września 2019 r.

Poniżej podajemy link do nowego rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf

 

Oceń artykuł

Ważne zmiany w kwalifikacji i wydawaniu decyzji środowiskowych

5 / 5 na podstawie 2 głosów