Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

 • pomiarów hałasu pochodzącego od zakładów przemysłowych
 • pomiarów hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych
 • pomiarów poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • wyznaczania poziomu hałasu od zakładów i instalacji metodą obliczeniową
 • analiz akustycznych i dotrzymywania standardów akustycznych przez zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe
 • pomiarów hałasu w postępowaniach odszkodowawczych i sądowych

Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności – Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późń. zm. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1321.

Ponadto aby zapewnić najlepszą jakość usług w laboratorium, wdrożony został system zarządzania oparty o normę PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.


Laboratorium opiera swoją metodykę badań na normatywach prawnych:

 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego – Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542)
 • Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomu hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych – Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 11/2011, poz. 824).

Do zastosowania powyższej metodyki pomiarowej, laboratorium dysponuje wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi:

 • Miernikiem poziomu dźwięku (wraz z przedwzmacniaczem i mikrofonem) o pierwszej klasie dokładności Svantek 955
 • Kalibratorem akustycznym o pierwszej klasie dokładności Rion Nc-74 oraz wyposażeniem pomocniczym:
 • Statywem mającym możliwość zainstalowania mikrofonu na wysokości 4 metrów
 • Stacją meteorologiczną Davis 6250 EU Vantage Vue
 • Rejestratorem dźwięku Zoom C6
 • Dalmierzem laserowym Bosch DLE 70
 • Urządzeniem pozycjonującym GPS

Ponadto w przypadku kiedy poziom tła akustycznego przekracza poziom generowany przez badany obiekt lub z innych powodów wykonanie badania hałasu jest niemożliwe, proponujemy Państwu przeprowadzenie symulacji rozprzestrzeniania się hałasu za pomocą programu komputerowego LEQ Professional, którego algorytm obliczeń oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz o instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 308 oraz 338.

W modelowaniu matematycznym zostaną użyte realne wartości mocy akustycznej urządzeń, zmierzone podczas wizyty na obiekcie.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy!