Do rejestru BDO uruchomionego 24 stycznia 2018 roku dodano nowe funkcje, z jakich można korzystać, nawet bez posiadania własnego konta w Bazie. Rejestr w obecnej formie to już nie tylko wnioski do pobrania oraz linki do rejestrów prowadzonych w innych państwach członkowskich, ale stopniowo rozbudowywana wyszukiwarka podmiotów m.in. gospodarujących opadami oraz wprowadzających produkty w opakowaniach.

Szanowni Państwo,

Od dnia 24 stycznia 2018 roku, organem prowadzącym rejestr podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest właściwy dla siedziby Państwa firmy Urząd Marszałkowski.

Obowiązująca zaledwie od 1 stycznia br. Ustawa Prawo Wodne już doczekała się projektu nowelizacji. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczy jednak bardzo wąskiego zakresu, niezwiązanego bezpośrednio z gospodarką wodno-ściekową.

Szanowni Państwo,

w dniu 24 stycznia Minister Środowiska wydał komunikat o utworzeniu rejestru - tzw. Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy znowelizowej Ustawy Prawo Wodne utworzono nowy organ administracji publicznej tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który otrzymał kompetencje udzielania zgody wodnoprawnej.

W związku z nowym brzmieniem ustawy "Prawo Wodne" informujemy o zmianach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.