Obowiązująca zaledwie od 1 stycznia br. Ustawa Prawo Wodne już doczekała się projektu nowelizacji. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczy jednak bardzo wąskiego zakresu, niezwiązanego bezpośrednio z gospodarką wodno-ściekową.

Szanowni Państwo,

w dniu 24 stycznia Minister Środowiska wydał komunikat o utworzeniu rejestru - tzw. Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy znowelizowej Ustawy Prawo Wodne utworzono nowy organ administracji publicznej tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który otrzymał kompetencje udzielania zgody wodnoprawnej.

W związku z nowym brzmieniem ustawy "Prawo Wodne" informujemy o zmianach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl postanowień ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten stanowi integralną całość z Bazą danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (określanej w skrócie jako BDO).

Prawo wodne, Ustawa z 20 lipca 2017 roku, przewiduje szereg zmian związanych m.in. z zasadami gospodarowania wodami. Nowelizuje ono także inne dokumenty związane z ochroną środowiska i ma wpływ na określanie, jakie podmioty mogą być stronami w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.