Szczegółowy zakres usług:

 • raporty oddziaływania na środowisko
 • karty informacyjny przedsięwzięć w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 • audyty przedsięwzięcia/inwestycji pod kątem zasadności i wymagalności uzyskania decyzji środowiskowej
 • audyty wybranej przez Inwestora lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego (potencjalne konflikty społeczne, wykluczenia wynikające z  uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, skażenia gruntu, wykluczenia wynikające z ochrony wód podziemnych, ujęć wody i in.)
 • postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • specjalistyczne oceny (audyty) dokumentacji Raportów środowiskowych oraz poprawności przebiegu postępowania administracyjnego w ramach wydania decyzji środowiskowej dla Organizacji społecznych i Klientów indywidualnych
 • weryfikacje dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • analizy porealizacyjne

W ramach naszego wsparcia każdorazowo zapewniamy Państwu:

 • stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • bieżące uzgodnienia/spotkania z biurem architektoniczno – projektowym wraz z koordynacją poszczególnych branż oraz technologiem procesu
 • uzgodnienia z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja sanitarna) oraz z Organem prowadzącym postępowanie, w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień
 • konsultacje społeczne, mediacje z lokalnymi stowarzyszeniami, mieszkańcami

Decyzje środowiskowe z Eko Projekt. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!