Co to jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa to skrócona forma nazwy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (inaczej zwana także DUŚ). Została wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 roku (zmieniającą m.in. ustawę Prawo ochrony środowiska), a znowelizowano ją ustawą z 3 października 2008 roku (o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Jest to decyzja administracyjna, którą wydaje prezydent miasta, wójt lub burmistrz.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana jest dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ściślej rzecz ujmując, DUŚ wydawana jest dla przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Istotny jest także fakt, że decyzja środowiskowa nie jest równoznaczna z możliwością rozpoczęcia przedsięwzięcia. Aby przystąpić do jego realizacji, należy dopełnić innych formalności. Niemniej jednak DUŚ jest pierwszym etapem procesu uzyskiwania wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (wymienionego we wspomnianym Rozporządzeniu Rady Ministrów). Jej uzyskanie jest konieczne, gdy przedsiębiorca ubiega się o wydanie:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenia na budowę,
 • decyzji z zakresu gospodarki wodnej, leśnictwa, gospodarki odpadami, łucznictwa, rolnictwa, turystyki czy rybołówstwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Warto wspomnieć także, że DUŚ wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia, a nie dla danego podmiotu gospodarczego. W związku z tym istnieje prawo do przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W jakim celu wydawana jest decyzja środowiskowa?

Postanowienia zawarte w decyzji środowiskowej mają na celu zmodyfikowanie przedsięwzięcia lub nadanie mu takiego kształtu, aby w wyniku podejmowanych działań do minimum ograniczyć oddziaływanie (lub skutki oddziaływania) na środowisko naturalne.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczne, gdy podczas jego realizacji podejmowane są działania takie jak:

 • emisja do atmosfery pyłów lub gazów,
 • pobór wody,
 • odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 • składowanie odpadów niebezpiecznych,
 • retencja powierzchniowa odpadów niebezpiecznych,
 • wpływ na ukształtowanie terenu,
 • zrzuty ścieków,
 • emitowanie hałasu,
 • wycinka roślinności,
 • emitowanie nieprzyjemnych zapachów.

Z czego składa się wniosek o decyzję środowiskową?

Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku. Jeśli wcześniej został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie sprawdzić, czy jest on zgodny z lokalizacją planowanej inwestycji. Jeśli w toku postępowania okaże się, że występują rozbieżności między planowaną inwestycją a planem zagospodarowania terenu, organ administracyjny odmówi wydania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie DUŚ należy dołączyć następujące dokumenty:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjną przedsięwzięcia – w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo znacząco (raport) czy potencjalnie znacząco (karta) wpływa na środowisko;
 • kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – dokument ten musi być poświadczony przez właściwy organ;
 • zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w takiej skali, która umożliwi dokładne określenie położenia granic obszaru, którego dotyczy wniosek o wydanie DUŚ; mapa ta powinna też obejmować obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie (dotyczy to wyłącznie przedsięwzięć, które wymagają decyzji opisanej w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli);
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku uchwalonego planu (dotyczy to wyłącznie przedsięwzięć, dla których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem prowadzącym postępowanie),
 • wypis z rejestru gruntów, który obejmuje teren, na którym prowadzone ma być przedsięwzięcie, a także obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód opłaty za wydanie DUŚ (opłata ta wynosi 205 zł).

Kim jesteśmy i jak pracujemy?

Jesteśmy grupą profesjonalistów, dla których jakość ma największe znaczenie. W związku z tym w każdy realizowany przez nas projekt angażujemy się w pełni. Gwarantujemy najwyższą jakość dokumentacji. Projekty, w których uczestniczymy, są zawsze zarządzane w taki sposób, aby zminimalizować czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Nasze projekty prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej.

Decyzje środowiskowe – szczegółowy zakres usług

W ramach współpracy możemy Państwu zaoferować:

 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 • Przeprowadzanie audytów przedsięwzięcia czy inwestycji w taki sposób, aby przedsięwzięcia spełniały wymogi niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Przeprowadzanie audytów lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego, którym może być np. wykluczenie lokalizacji wynikające z uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, skażenia gruntu, wykluczenie wynikające z ochrony wód podziemnych, a nawet potencjalne konflikty społeczne.
 • Wszczynanie postępowań odwoławczych przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.
 • Dokonywanie specjalistycznych ocen (audytów) dokumentacji Raportów Środowiskowych.
 • Sprawdzanie poprawności przebiegu postępowania administracyjnego w ramach wydania decyzji środowiskowej dla Organizacji Społecznych i Klientów indywidualnych.
 • Weryfikacja dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Dokonywanie inwentaryzacji przyrodniczych.
 • Przeprowadzanie analiz porealizacyjnych.

W ramach naszego wsparcia każdorazowo zapewniamy Państwu także:

 • Stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem (którego podstawą jest udzielone pełnomocnictwo).
 • Systematyczne spotkania i regularne uzgadnianie z biurem architektoniczno-projektowym oraz technologiem procesu.
 • Dokonywanie ustaleń w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja Sanitarna) oraz z Organem prowadzącym postępowanie.
 • Odbywanie konsultacji społecznych, a także przeprowadzanie mediacji z lokalnymi stowarzyszeniami, mieszkańcami.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!