Z naszej strony w tego typu sprawach praktykujemy najczęściej, opracowanie kompleksowej bezstronnej dokumentacji analizy merytorycznej Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko wraz z ewentualnymi jego uzupełnieniami złożonymi w toku postępowania administracyjnego. 

W zakres przedmiotowy antyraportu wchodzi m.in:

 1. Analiza całości dokumentacji Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko punkt po punkcie wraz z analizą poprawności merytorycznej przedłożonej przez Inwestora dokumentacji
 2. Analiza całości postępowania administracyjnego pod kątem poprawności procedury administracyjnej i prawnej
 3. Weryfikacja i ponowne obliczenia "od nowa" emisji do powietrza wraz z modelowaniem komputerowym
 4. Przestrzenny rozkład stężeń substancji w otoczeniu źródła emisji wraz z graficzną interpretacją wyników
 5. Weryfikacja i ponowne obliczenia emisji hałasu wraz z analizą komputerową (analiza akustyczna)
 6. Analiza odorowa planowanej inwestycji wraz z modelowaniem olafaktometrycznym
 7. Analiza w kontekście obszarów chronionych i występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt
 8. Inwentaryzacja przyrodnicza w niezbędnym zakresie wraz z oceną kolizyjności planowanej inwestycji ze stanowiskami chronionych lub cennych gatunków roślin, zwierząt, grzybów/porostów.
 9. Sporządzenia analizy oddziaływania przedsięwzięcia w kontekście oddziaływania na wody podziemne i Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
 10. Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów prawa lokalnego
 11. Analiza zapewnień dostaw mediów i odbioru ścieków z planowanej inwestycji
 12. Konsultacje społeczne (analiza sposobu i poprawności ich przeprowadzenia, zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron oraz dopuszczenia materiałów dowodowych)
 13. Inne do ustalenia z Zamawiającym.

Sprawę prowadzimy do momentu odstąpienia Inwestora od przedsięwzięcia lub do wyczerpania drogi odwoławczej (SKO – WSA – NSA).

 

Zaskarżenie decyzji środowiskowej - Eko Projekt

Pragniemy zaznaczyć, iż posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenia praktyczne (case studies) w tego typu postępowaniach wraz z bogatą biblioteką różnych orzeczeń i wyroków sądowych w tej materii. Często też w tego typu sprawach współpracujemy na rzecz naszych Klientów z kancelariami prawniczymi. 
Ze względu na skomplikowany i złożony charakter postępowań odwoławczych w sprawach decyzji środowiskowych, sprawy naszych Klientów prowadzimy do momentu odstąpienia Inwestora od przedsięwzięcia lub do wyczerpania drogi odwoławczej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Naczelny Sąd Administracyjny). 

Aby skutecznie zaskarżyć decyzję środowiskową i zatrzymać potencjalnie szkodliwą dla środowiska inwestycję należy przygotować się na długotrwałą i skomplikowaną procedurę administracyjną oraz opracowanie specjalistycznej analizy tzw. kontrraportu, antyraportu, analizy raportu, dokumentacji odwoławczej od decyzji środowiskowej – nomenklatura jest tu zróżnicowana.


Należy pamiętać, iż możliwości zatrzymania potencjalnie szkodliwej inwestycji na dalszym etapie inwestycyjnym tj. etapie pozwolenia na budowę czy np. pozwolenia zintegrowanego jest dalece bardziej ograniczona i obarczona dużo większą dozą niepowodzenia.