W związku z wejściem w obieg prawny Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadzono znaczące zmiany odnośnie uznawania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.

Ustawa wprowadza obowiązek uzyskania decyzji marszałka województwa właściwego dla miejsca wytwarzania, która uznaje substancję/przedmiot za produkt uboczny. Każdy podmiot, który w wyniku prowadzonej działalności wytwarza produkt uboczny, jest zobowiązany do uzyskania w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej zmiany ww. decyzji, ponieważ dotychczasowe zgłoszenie wygaśnie w wyniku wejścia w życie nowych przepisów.

W tym celu należy przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego niezbędną do jej uzyskania dokumentację (dokumentacja winna zawierać obligatoryjne punkty wskazane w art. 11 ust.1 Ustawy o odpadach).

Termin obowiązywania decyzji to 10 lat, po tym okresie procedurę będzie należało ponowić, natomiast w przypadku dokonywania zmian w procesie produkcji, w którym powstaje produkt uboczny lub procesu, w którym jest on wykorzystywany, trzeba będzie dokonać nowego zgłoszenia.

Ponadto, przed wydaniem decyzji uznającej przedmiot lub substancję za produkt uboczny, marszałek województwa musi zasięgnąć opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, czy ten nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wydać przedsiębiorcy takową decyzję.

Wydanie decyzji może być poprzedzone kontrolą przedsiębiorcy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w celu weryfikacji rzeczywistego postępowania z produktem ubocznym, wydanie negatywnej opinii przez niniejszy organ wstrzymuje bieg postępowania względem terminu 3 miesięcy.

Opracowała:

specjalista ds. ochrony środowiska Dominka Laube